Hem

Paranormal.se

Uppslagsverk för paranormala fenomen


A.M.O.R.C. Magisk orden

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1226, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Adryan Linden
Denna text är importerad från /old/group/amorc.html
är Magisk orden

Rosenkors-Orden är, i stora drag, en världsomspännande broderskapsorganisation, etablerad och fungerande genom ett system av loger.

Alias: anti´quus my´sticus o´rdo ro´sae cru´cis och rosenkorsordern

Detta är uppslagsordet för A.M.O.R.C.. Paranormal.se representerar inte denna grupp / Magisk orden.

Besök

Rosicrucian Order

http://www.amorc.org

normal

Organisationens natur

Rosenkors-Orden är, i stora drag, en världsomspännande broderskapsorganisation, etablerad och fungerande genom ett system av loger. Den framställer ett undervisningssystem av metafysik och praktisk filosofi i avsikt att väcka slumrande, latenta egenskaper genom vilka man kan utveckla sina naturliga talanger och därigenom leva ett harmoniskt och mera innehållsrikt liv. Orden uppnår detta mål med en metod av personlig instruktion och vägledning genom studiehäften. Medlemmen lär om betydelsen och tillämpningen av naturens och de kosmiskas lagar som finns manifesterade i universum som omger oss och i människan själv. Orden förenar, i en praktisk filosofi, metafysisk idealism och sådana vetenskaper som fysik, kemi, biologi, fysiologi och psykologi. Den försöker också att med sin undervisning befria medlemmen från övertrons och okunnighetens hämmande band.

Den internationella Orden är indelad i språk-jurisdiktioner som leds av var sin Storloge (administration). Den Högsta Storlogen är en sammanslutning av alla Storlogarna och har sitt högsäte i San Jose, Kalifornien.

Vad betyder namnet Rosenkors-Orden A.M.O.R.C.?

Initialerna, A.M.O.R.C., är en förkortning av orden: Antiquus Mysticus Ordo Rosae Crucis (den gamla, mystiska Orden av Rosen och Korset) som som är Ordens fullständiga namn världen över. Det ursprungliga latinska namnet var Antiquus Arcanus Ordo Rosae Rubeae et Aureae Crucis. I dag följer initialerna A.M.O.R.C. vanligtvis det mest använda namnet, Rosenkors-Orden, för att beteckna autenticiteten.

Rosenkors-Orden är en försvenskad form av Ordens latinska namn: Ordo Rosae Crucis. Namnet kommer från Ordens kännetecken, korset med en enkel röd ros i korsets centrum. Som symbol är rosenkorset mycket gammalt, och det har ingen sekterisk betydelse. Korset i sig själv är äldre än den kristna religionen och symboliserar i Ordens-traditionen först och främst människan. Rosen i korsets centrum representerar människans själ med sin personlighet som gradvis utvecklas genom de erfarenheter livet ger.

ÄR A.M.O.R.C. en religion?

Rosenkors-Oredrn är inte en religion. Den är en icke-sekterisk organisation i alla avseenden. Orden har medlemmar världen över, och är, som varje världsomspännande broderskap av kulturell natur, öppen för människor tillhörande varje livsuppfattning, tro eller vilket som helst samfund. Också präster från olika kyrkosamfund eller religioner är medlemmar, och Orden i sig själv är inte bunden till någon religiös trosriktning.

Orden har under en lång tid av sin historia vuxit fram i Europa och dess normer har rötter i de kristna etiska principerna. Den får därför inte uppfattas som en religiös rörelse eller kristen sekt.

Ordens undervisning inkräktar inte på medlemmarnas trosfrihet. Varje medlem är fri vad gäller tro, och därmed också gudsuppfattning. Många människor har begränsat sin uppfattning av gud till att bara kunna vara den bild som till exempel Kyrkan och den kristna religionen förkunnar, och det resulterar ofta i att man väljer att inte tro på något. Även om det inte är nödvändigt att ha en gudstro, så bör man vara öppen för existensen av en andlig eller immateriell sida av tillvaron för att kunna få fullt utbyte av studierna.

Är Orden komersiell?

Den Högsta Storlogen och alla Storloger världen över är registrerade som en nonprofit-organisation, det vill säga att den inte drives för materiell vinning. Ingen av Ordens fonder kan brukas till personlig fördel för någon. Det finns inga aktieägare och alla fonder förvaltas enligt fast angivna riktlinjer. Ordens nonprofit-status är erkänd i alla nordiska länder.

Vad undervisar Orden?

I stora huvuddrag undervisar Orden i ämnena: Mysteriet tid och rum, det mänskliga medvetandet, materiens natur, den fysiska kroppen, ljus, färgers och ljuds effekter på själ och kropp, antikens filosofier, utveckling av viljan, visualisering och mental skaparkraft, mänskliga känslor och instinkter och deras förhållande till personligheten, viktiga upptäckter inom kemi och fysik, förklaring av fenomenet intuition, själen, reinkarnationstanken, gudsbegreppet m m.

För att förvissa sig om en korrekt och traditionsenlig framställning av undervisningen har Orden engagerat grupper av medlemmar med färdigheter i t ex vetenskap och litteratur och som samtidigt äv väl bevandrade i R.C.-filosofin. Den grundläggande undervisningen sänds varje enskild medlem i skriftlig form. Alla behandlade ämnen åtföljs av praktiska experiment som medlemmarna ombeds genomföra. Först genom demonstration kan den teoretiska kunskapen omvandlas till en lärdom som är praktisk och nyttig i det dagliga livet. Ingen speciell utbildning krävs för att kunna ha fullt utbyte av undervisningen.

Spekulativa, fantastiska eller osannolika företeelser står inte att finna i Rosenkors-Ordens undervisning.

Vem kan bli medlem?

Varje person, kvinna eller man, som är över 18 år och har en seriös önskan att lära mera om sig själv och universum, som har en andlig längtan och önskar höja sig över materiens begränsningar, kan söka medlemskap i en av Rosenkors.Ordens Storloger. Som en följd av detta representerar organisationens medlemmar ett tvärsnitt av samhället. Vi finner på alla områden människor som söker att förbättra sig själva och finna en djupare mening med tillvaron.

De som är intresserade kan vända sig till

"Nordiska Storlogen
Gathes väg
439 00 Onsala
Sverige"
och får då ansökningsblankett och informationshäftet En Uppvaknande Mänsklighet utan kostnad eller förpliktelser. Informationshäftet finns tillgängligt på svenska, danska, finska eller norska.

Flera fakta

Rosenkors-Orden A.M.O.R.C. är en självständig organisation. Den har aldrig varit och är inte en del av eller understödd av någon annan rörelse eller organisation. Den har varit knuten till olika Ordens- eller Brödraskapsfederationer av liknande natur, men detta har aldrig påverkat dess individualitet eller dess oavhängiga ställning. Även om man kan finna likheter mellan Rosenkors-Orden och andra Ordensällskap, så finns det inga bakomliggande bindningar.

Rosenkors-Orden lär inte ut och praktiserar inte spådomar, förutsägelser, spiritism, någon form av övertro eller pseudovetenskapliga ämnen. Rosenkors-Orden är inte en ockult organisation.

Orden ställer inga krav på medlemmarna som kan strida mot moraliska eller etiska normer som kan skapa negativa reaktioner eller fördömande bland allmänheten. En medlem kan när som helst begära utträde ur Orden, och medlemmarna förväntas inte klä sig, uppträda eller äta annorlunda än varje annan ansvarig person i utformandet av sin dagliga sysselsättning. De deltar inte i någon form av övningar eller riter som på något sätt skulle kunna vara skadliga för hälsan, för familjen eller moral.

Ingen politisk anknytning

Rosenkors-Orden är opolitisk och inte knuten till eller allierad med någon form av folkrörelse, samfund eller politiskt aktiva grupper. Politisk uppfattning anses vara den enskilde medlemmens personliga sak och val, och Orden blandar sig inte i eller ger någon form av rådgivning av politisk natur. Det är inte heller tillåtet för en medlem att begagna sig av Ordens verksamhet för att propagera för sin politiska övertygelse.

Varje medlem bör vara en god och nyttig medborgare för sitt land och arbeta för ett konstruktivt fungerande samhälle.


normal

Rosenkors-orderns verksamhet

Storlogens huvudsakliga verksamhet är distribueringen av studiematerialet till medlemmarna. Undervisningen är utformad i ett gradsystem i vilket man avancerar steg för steg som i ett vanligt skolsystem, men det finns däremot inga examina som man måste genomgå. Vad man vill få ut av studierna och vilket intresse och hur mycket tid man vill anslå år studiearbetet är varje enskild medlems sak, Dock anbefalles ett minimum på 1-2 timmars privat studium en kväll i veckan så länge man vill vara medlem. Studiematerialet mottages och får behållas som lån så länge medlemskapet upprätthålles. Avbrytes medlemskapet retuneras studiematerialet till Storlogen.

Utöver de privata studierna arrangeras medlemsmöten, seminarier och kongresser med kompletterande undervisning i form av föredrag, diskussioner och kulturella inslag. En del möten arrangeras i rituell form i det som kallas Ordens Tempel. Vad en ritual är förklarar ordet i sig självt, det är latin och betyder stadgad ordning. Ordens ritualer är möten som hålles och genomföres i en bestämd, fastlagd ordning i vilken symbolspråket spelar en viktig roll.

Olika symboler och symboliska handlingar representerar, åskådliggör och uttrycker något abstrakt som t ex en lag. Vi omger oss dagligdags med symboler och som ett konkret exempel kan nämnas våra trafikmärken. I filosofiska sammanhang är symbolspråket ett utmärkt verktyg för att på ett enkelt sätt åskådliggöra kosmiska lagar och principer, och varje enskild medlem ges möjlighet att tolka symbolen utifrån sin egen kunskap och insikt.

Ordet tempel kommer från det latinska ordet templum som betecknar ett rum för observation av en bestämd handling eller en helig plats för bön och tillbedjan. Ordens tempelmöten kan betecknas som ett vanligt möte till vilket man samlas för att lyssna och begrunda ett föredrag, men själva arrangemanget sker under högtidiligare och mera omfattande former.

Rosenkors-Orden är in initiatorisk Orden, det vill säga att invigningar av medlemmar arrangeras som en del av den yttre verksamhaten. Invigning, initiation eller initiering är latin och betyder helt enkelt begynnelse eller början på något nytt. En invigning är ett högtidligt arrangemang som i Rosenkors-Orden markerar övergången från en studiegrad till en annan. Det närmaste man kan likna Ordens invigningar med är Kyrkans rituella sakrament som dop, konfirmation och vigsel som också symboliserar begynnelsen på ett nytt stadium i människans liv. Som exempel kan nämnas R.C.-nyåret som infaller vid vårdagjämningen.

I Norden finns inga fasta Rosenkors-Tempel ""[men nu finns ett i Onsala] och lokal verksamhet försiggår i hyrda lokaler. Interiören i ett tempel är såpass enkel att den kan byggas upp och tas ned vid varje tillfälle man arrangerar ett tempelmöte.

Deltagandet i den yttre form av verksamhet som nämnts här är på intet sätt obligatorisk utan är helt frivilligt för medlemmarna. Medlemsavgiften täcker inte heller sådana arrangemang utan de måste betalas med deltagaravgifter som beräknas motsvara arrangemangskostnaderna.

Medlemskap i en av A.M.O.R.C.:s Storloger öppnar vägen för deltagande i ordensarrangemang världen över, så länge medlemskapet hålls aktivt.

Ordens International Research Council, förkortat I.R.C. (Det Internationella Forskningsrådet) består av bl a forskare, vetenskapsmän, läkare och psykologer som är medlemmar av Orden. Deras uppgift är att kontinuerligt kontrollera riktigheten av Ordens filosofi och att tillföra arkiven nya upptäckter inom vetenskap och alla sådana områden som tangerar Rosenkors-filosofins natur.

I Europa och Amerika finns flera kulturella centra som drivs av Orden. Dessa centra har dagliga aktiviteter och är öppet för ickemedlemmar. Här finns konserthallar, konstgallerier, föreläsningssalar, bokhandlare och annat.

Orden säljer böcker och varje Storloge utger ett medlemsblad (vanligen 4 nr per år) som även icke-medlemmar kan prenumerera på. Ordens böcker och medlemsblad finns i många bibliotek och sändes kostnadsfritt till alla bibliotek som så önskar.

Vid den Högsta Storlogen i San Josè, Kalifornien, drives ett Egyptiskt Museum, ett konstgalleri och ett planetarium.

Kulturella aktiviteter inom den Nordiska Storlogen

Salone Rose Ceoix arrangerar utställningar av konst och konsthantverk samt litterära och musikaliska aftnar. Här tas utvecklingen av personlighetens andliga sida tillvara tillsammans med din intuitiva kunskapen, den känslomässiga förståelsen.

Barn- och ungdomskultur bedrivs av A.M.O.R.C.:s Fackelbärar-orden (i andra länder kallad The Junior Order of the Torchbearers) där facklan symboliserar kunskapens ljus.

Fackelbärar-Orden vänder sig till blivande föräldrar, det som modern upplever tar också fostret del av.

Den vänder sig till förskolebarn, där rim, rytmer, ramsor och rörelse är viktiga faktorer i utvecklingen av en rikare personlighet.

Och den vänder sig till barn och ungdom mellan 6 och 18 år.

Orden förmedlar lättförståeliga texter som kan läsas för de yngre barnen eller läsas av de äldre barnen själva.

Texterna försöker att få barnen att upprätta, hålla fast vid samt utveckla en mer medveten kontakt med sitt inre jag för att förstå denna värld och den natur vi är en del av, allt för att kunna leva ett liv i harmonimed sig själv och sina medmänniskor.