Hem

Plan enl Mystiker

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 677, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
Denna text är importerad från /old/psi/plan/mystiker.html
är Trobart

Jag beskriver här några sätt att indela människan i subtila funktionsoktaver.

Alias: plan enl mystiker

normal

Här är ett sätt att se på människans existens i olika plan:

Ur: Helande krafter

Till ASCII: Anette Svensson

Jag beskriver här några sätt att indela människan i subtila funktionsoktaver. Hur du uppfattar dem och vilka du tar till dig är beroende av vilket plan du fungerar på själv, vilka du kan känna igen alltså. Tänk dig människan som ett energiväsen, så kan du lättare gå ut och in, upp och ner, i de subtilla kropparna.

Här ser vi människan som mångfaldig, fungerande på flera olika plan och ändå som en individ, under ett väsensjag. Låt oss se på en eterisk-psykologisk indelning.

1. Den FYSISKA kroppen är det förstörbara jaget och bäraren av eterkroppen.
2. ETERKROPPEN är vårt egentliga energijag, vår bioplasmakropp, vårt vitalfält som förbinder det fysiska med det subtila.
3. KÄNSLOKROPPEN är den oförstörbara väsensdelen som i sin tur bär de subtilare formerna.
4. Första MENTALKROPPEN, har den mentala instinkten och är vårt undermedvetna.
5. Andra MENTALKROPPEN, har det menatala intellektet och är vårt egentliga medvetnade.
6. Tredje MENTALKROPPEN, har den mentala ANDLIGHETEN och är vårt övermedvetna.
7. Den rent andliga, universeella delen.

Av dessa sju plan är det första synligt, det andra mätbart men för de övriga finns inga bevis. De är hypotetiska. Det är inte särskilt nedslående eftersom det inte är något unikt för esoterisk kunskap. Vetenskapen är full av hypoteser som man jobbar hårt på att bevisa. Här är plan 1 och 2 vad vi kan kalla människans dator och plan 4 till 7 programmerar den i så fall. Planen är inte skarpt avskurna från varandra utan går i varandra och samverkar.Låt oss jämföra våra mer eller mindre esoteriska indelningar med de psykologiskt-vetenskapliga arketypiska existensparadigmen.

1. Fysiskt materiellt plan.
2. Emotionellt, sexuellt, bioenergiskt plan.
3. Psykiskt plan.
4. Högre psykiskt plan.
5. Arketypiskt plan.
6. Orsaksplan. (Kausalt)
7. Egenskapslöst plan.

Utifrån en esoterisk syn på människan ser vi det som att varje subtilkropp hör till ett visst plan av våra chakran. Man kan också säga att varje kropp har sin egen uppsättning chakran, eftersom varje lager fungerar på olika frekvensoktaver. Varje chakra absorberar universell energi som det sen distribuerar till nervsystem inresektoriska körtlar och blod. Låt oss se på den andligt-esoteriska auraindelningen:( Auran består av våra subtilkroppar utanför den fysiska.)

1. Eterkroppen är en slags kopia av den fysiska kroppen. Dess trådliknande energistruktur är i ständig rörelse. Man kan se den som gnistrande gråblått ljus.
2. den emotionell kroppen upplevs som rörliga molnstrukturer av färgenergi, Färgerna förändras beroende på din hälsa och ditt sinnestillstånd.
3. Mentalkroppen innehåller våra tankar och idee'r. Den får strukturer av våra tankeformer. Den upplevs starkast hos en person som lever mycket i mycket mentala processer eller när det krävs mycket tankearbete.


När vi går utanför dessa tre plan hamnar vi i nya världar. D.v.s. vi lever även i dessa världar, men inte i vårt vardasmedvetande. När vi öppnar oss för dem kan vi möta väsen utan fysiska kroppar. De finns bortom den frekvens som begränsar vår verklighet. De tillhör våra drömvärldar och vad vi mkallar andevärlden. Vi har alltså möjlighet att höja våra medvetanden och gå in på dessa verklighetsplan.

4. Astralkroppen kan synas ungefär som den emotionella med färger, men här är de ljusare och klarare, mindre täta. Den här kroppen är också större än känslokroppen. Det här är de djupare känslornas plan, där känslorna inte bara rör den fysiska världens relationer och upplevelser. Helande med färger når och påverkar t.ex. det här planet, den här kroppen.
5. Mönsterkroppen, den eteriska mallen, är den som ger eterkroppen dess struktur. Den här delen missformas vid sjukdom och helande med ljud och musik kan vara formgivande för den här kroppen.
6. Kärlekskroppen är den emotionellt andliga kroppen dit vi bl.a kan nå genom bön och meditation.
7. Kausalkroppen, den mentalt andliga kroppen ger mental form och struktur av högsta grad. Den ger grundformen för vårt tänkande under inkarnationen.

Om man slår samman dessa sju till tre plan kommer vi att få en eterkropp, en känslokropp och en mentalkropp, vilket ger oss en vanlig förenklad bild aurabeskrivning.

I eterkroppen ingår från ovanstående 1 och 5, i känslokroppen ingår 2,4 och 6, samt i mentalkroppen 3 och 7. Man kan också se planen med astrakroppepn som mittaxel(som hjärtat i kroppen) vilken skiljer de högre chakrana från de lägre. Vi kommer då att få två oktaver, genom 1,2,3 resp 5,6,7.

Jag vill här ge dig en möjlighet att titta på detta ur många vinklar. Ofta träffar jag nämligen folk som är väldigt villrådiga därför att de fått lära sig olika saker enligt olika skolor traditioner. Det här är inte saker som ska slås in eller kunnas, de måste förstås. Det förenklar för dig om du inser att man kan göra de här indelningarna på flera olika sätt och känna igen dem bra ändå. Det är du som ska välja själv hur du vill förstå det och kommer du sen också att se det. Försök förstå energiplanen, det viktigaste är inte beteckningarna.

Låt oss jämföra de sju kropparna med våra sju energicentra, våra chakran.


Våra chakran kan även, enligt esoterisk tradition, relateras till olika evolutionsplan i den kosmiska utvecklingen, vilket då ger oss:


Baschakratmineralriket
Bukväxtriket
Solarplexusdjurriket
Hjärtmänniskans rike
Halsväsensjagens rike
Pannänglarnas rike
Hjässgudomlighetens rike

Här ser vi emellertid också hur sammanvävt, förtätat, mönstret egentligen är, därför att Baschakrat t.ex relaterar till gudomlighetens rike som där kommer in med själva livsprincipen. Mineralriket kommer också att relateras till hjässchakrat, den andliga strukturen, vilket t.ex. syns i kristallernas perfekta molekylstruktur och yttre harmoniska former.

Hur vi än indelar kommer vi att kunna upptäcka korsverkan hos energierna, samt hur evolutions- och involutionsprincipenerna verkar. D.v.s. där vi ser en utveckling (uppåt) måste vi också förstå att en högre nivå kan inte förklaras med en lägre nivås begrepp.

Där det finns en energispiralverkan uppåt måste det även finnas en nedåt. Motsatserna måste mötas för att bringa helhet.