Hem

Abduktion Affliktion, Närkontakt av fjärde graden

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 14, v9 - Status: befäst.
Försteredaktör: Melle
Denna text är importerad från /old/psi/abduktion.html
är en sorts Affliktion , Närkontakt av fjärde graden , Trobart och Upplevbart

Att bli kidnappad av främmande varelser. Innebär ofta att den kidnappade blir tagen till ett rymdskepp och där utsätts för fysiska undersökningar m.m.

Alias: abduktion, alien abduction, bortförande, kidnappad av ufo och ufo-kidnappning

normal

Abduktioner kan äga rum var och vid vilken tidpunkt på dygnet som helst, men vanligast är att bortförandet sker på natten i abduktantens sovrum. Dagen efter abduktionen har individen oftast inget medvetet minne av vad som har hänt, men under hypnos kan minnena ofta återkallas. Det finns dock gott om fallbeskrivningar där abduktanter har medvetna minnen som de alltså kommer ihåg utan hjälp av hypnos eller andra tekniker.

Ibland sker bortförandet mitt på ljusa dagen och i närvaro av flera andra människor. I dessa fall blir de potentiella vittnena förlamade eller på något sätt försatta i ett förändrat medvetandetillstånd, så att de – när det hela är över – inte har några som helst minnen av vad det är som har skett.

Den allra vanligaste formen av abduktion sker dock som tidigare sagts på natten. Personen vaknar av en närvarokänsla. Hon ser ett starkt konstigt ljus. Får syn på en form av humanoidvarelse med groteskt utseende, ofta utan den sortens anletsdrag som de annars skulle kunnat uttrycka känslor med; de uppträder känslokallt. Oftast är det de små grå varelserna som abduktanter rapporterar om.

Personen oskadliggörs/förlamas och svävar sedan ut genom fönstret (som oftast är stängt) eller väggen. Varelserna tycks föredra att transportera genom fönster. Väl ute tycks varelserna och den kidnappade individen vara osynliga för eventuella potentiella vittnen. Dock finns det några fall där t ex grannar har observerat konstiga och oförklarliga skeenden i samband med en abduktion.

Abduktanten förs till ett rymdskepp och där följer sedan en rad procedurer. Hon får klä av sig alla sina kläder. Därefter blir hon tillsagd att lägga sig på ett bord. Bordet ser ut ungefär som ett operationsbord och är lokaliserat i ett stort rum där det även står långa rader av andra bord. Det är inte ovanligt att abduktanten även får bevittna hur andra abduktanter blir undersökta m.m.

Sedan följer vanligtvis en total genomgång av abduktantens kropp. En varelse känner med sina händer på hela kroppen. Varelsen tycks genomföra en fysisk undersökning. Efter den första genomgången med hjälp av enbart händerna använder varelsen ibland olika instrument, t ex långa nålar för fortsatt undersökning och provtagning. I ett senare stadium kan även en maskin ersätta varelserna för vidare undersökning, men så är inte alltid fallet. Vidare brukar implantat antingen sättas in i den abdukterades kropp (oftast i huvudet) eller så tas gamla implantat ut. Härefter tar varelserna ut ägg från den kvinnliga abduktantens äggstockar och sperma från den manliga abduktantens testiklar. Ibland sätts befruktade ägg in i kvinnans livmoder och detta förfarande åtföljs efter några veckor av ytterligare en abduktion då ett embryo plockas ut.

En typisk abduktion innehåller en mängd andra förfaranden vilka alla inte kommer att tas upp i denna text, men följande procedurer kommer att redovisas nedan; ”mindscans”, föreställningar i det inre, iscensättande och tester/träning. Kontakt med hybrider är ett vanligt inslag i abduktioner, men det redovisas i en separat text.

Mindscans

Mindscan innebär att en varelse placerar sitt ansikte mycket nära abduktantens ansikte och stirrar in i dennes ögon. Abduktanten är i detta skede oförmögen att blunda eller vända bort blicken. Hon upplever nu en mängd starka känslor som flödar genom henne. Ofta ser hon också olika bilder i sitt inre. Mindscans används ofta när ägg eller sperma tas från abduktanter. Varelsen får då personen att uppleva stark sexuell upphetsning, vilket gör den fysiska proceduren lättare att genomföra.

Föreställningar i det inre

Denna procedur går ut på att en varelse får den abdukterade att se bilder i sitt inre. Bilderna känns så levande och äkta att hon får känslan av att hon faktiskt har upplevt det i verkligheten. Bilderna är vanligtvis av omvälvande och apokalyptisk karaktär. Det kan handla om kärnvapenkrig, meteornedslag, jordbävningar etc. Ibland är bilderna dock av vardaglig och odramatisk karaktär. En promenad i en park eller en middag t ex.

Iscensättande

Abduktanten måste delta i en slags charad tillsammans med andra abduktanter eller varelser. Hon får veta att händelser som är planerade kommer att ske och att hon ska delta i skeendet. Abduktanten upplever att det som sker under charaden händer på riktigt.

Tester eller träning

Abduktanten får sätta sig vid någon slags kontrollpanel och utföra diverse övningar/tester. Det kan t ex handla om att trycka på rätt knapp vid en given signal.

När alla procedurer har gåtts igenom så säger varelserna åt abduktanten att klä på sig. Vägrar hon att göra det eller om hon är för medtagen så klär dem på henne istället. Sedan förs hon ut ur rymdskeppet och tillbaka till samma plats hon blev tagen från. Som tidigare har klargjorts så har abduktanten efteråt oftast inget minne av vad som har hänt, men kan upptäcka att det har gått flera timmar (s.k missing time) som hon inte kan redogöra för. Vidare kan hon må dåligt och uppvisa symptom som exempelvis ömma leder och onaturlig trötthet. Hon kan också upptäcka fysiska märken på kroppen, t ex blåmärken och skopformade urgrävningar i huden. Näsblödningar är vanligt förekommande hos abduktanter.

normal

1. Abduktanter är trovärdiga människor. De är vanliga personer och till det yttre normala och välanpassade individer som berättar om sina upplevelser med uppriktig övertygelse.

2. De flesta abduktanter har inget motiv till att bedra. Få söker publicitet och de flesta föredrar att undvika det. Faktum är att de riskerar sina arbeten, rykten och sociala relationer genom att tala om sina upplevelser.

3. Barn beskriver nyckelelement i abduktionsupplevelsen trots att de är för unga för att ha kunnat falla under massmedias påverkan.

4. Psykiatrin har ingen bra förklaring till abduktionsfenomenet. Ingen känd psykologisk störning eller sjukdom kan förklara dessa upplevelser och abduktanter hamnar inom den normala skalan i psykologiska tester. Det enda som urskiljer abduktanter från andra är en högre förekomst av post traumatiskt stressyndrom (PST), ett tillstånd som återfinns hos personer som har utsatts för övergrepp och känslomässig chock. PST uppstår endast som en följd av verkliga händelser.

5. I somliga abduktionsfall finns det flera vittnen och vittnenas berättelser antingen bekräftar eller kompletterar varandra.

6. Fysiska bevis i form av landningsmärken, märken på kroppen och försvunna foster/embryon styrker berättelserna.

7. Rapporterna upprätthåller en konsekvens vad gäller ordningsföljd och innehåll över tid och avstånd. Trots Hollywoods bildspråk, variationen av science fictionhandlingar och den idel potential för kreativ fantasi inneboende i ett så bisarrt tema som bortförelser av främmande varelser, så kvarstår det faktum att abduktanter berättar noggrant opersonliga och ouppfinningsrika historier. Abduktanten är inte hjälten i sin egen saga, snarare är han ett offer, en passiv marionett i ett drama så tom på idiosynkratiska kännetecken att rapporterna varierar med så liten skillnad som huvudpersonens namn. En historia som är utspekulerad och innehåller förändring vinner inte mycket. Det är stabiliteten som skiljer abduktionsrapporterna från moderna myter och personliga fantasier och påvisar att olikartade individer delar en likartad upplevelse.

normal

En forskare, Randles, har poängterat att när man studerar ombordtagnas berättelser, finner man alltid en tidpunkt i händelseutvecklingen, där vittnet lämnar den normala verkligheten bakom sig. Bortom den tidpunkten tycks normal tid och normalt rum inte längre gälla; vittnet befinner sig liksom i en klar dröm - eller mardröm - till dess vittnet återvänder till den normala verkligheten. Denna observation är bidragande till de alternativa teorierna.

normal

Tekniknivå hos UFO-varelserna

Det ökande antalet rapporter om att UFO-intelligenser kidnappat människor har ansetts ge ytterligare bevis på att vi faktiskt har besök av främmande intelligenser. Tusentals sådana rapporter finns i böcker och tidskrifter. Människor rapporteras ha blivit medicinskt undersökta av främlingarna, och de har utsatts för sexuellt umgänge. Över 600 ombordtagna har utfrågats av UFOforskare, ibland med assistens av en klinisk psykolog. Om det nu finns en verklighet i dessa berättelser, skulle vi vänta oss att de intelligenta varelserna hade åtminstone lika stora kunskaper som vi själva i exempelvis fysik, biologi och medicin. Men sofistikerade medicinska tekniker, som vi utvecklat, kräver inte ett så grovt beteende som rapporteras om UFO-varelserna. Så är ju exempelvis samlag inte nödvändigt för befruktning. Så, det beteende som rapporteras om främlingarna strider mot tanken att det skulle röra sig om en högt stående art som är här för att göra vetenskapliga undersökningar.

Kommentar

Det finns inget som tyder på att varelserna använder sig av enbart vår tekniknivå i sin kontakt med de abdukterade. Tvärtom tyder de många och mycket homogena upplevelser abduktanter berättar om på att varelserna är mycket tekniskt utvecklade. Befruktningarna sker utanför de abdukterades kroppar och inte genom samlag. Ibland förekommer det dock samlag som en del av abduktionsupplevelsen, men då är det mellan två abduktanter. Detta inslag är det än så länge svårt att hitta en förklaring till. Det händer även att hybrider har samlag med de abdukterade.