Hem

Jesu lösen Skildring

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 567560, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Reymond
är Skildring
Behandlar Jesus

Reflektioner om värdet av Jesu lösen till att även omfatta demonerna.

Alias: jesu lösen och jesus lösen

normal

Jesu lösen

Det Större Värdet av Jesu Lösen

Här kommer tankar och reflektioner som jag fått till mig de senaste sex åren. Varför jag skriver detta är för att det uppmanats mig från andevärlden. Men någon bok blir det inte, det skulle betyda alltför mycket forskning och arbete som blir för stort, så jag presenterar det så här som tankar och reflektioner och sedan får var och en göra sina egna bedömningar av det hela. Men kanske skall jag först berätta lite om min bakgrund.

Min mor som hette Ida Maria Magdalena hade vad hon sa en barnatro men var inte särskilt religiös av sig. Föräldrarna skilde sig när jag var fem år gammal och jag blev uppfostrad av min mor. Hon var lärarinna och hade sitt sociala umgänge med sina kollegor så min uppväxt var att jag var mycket för mig själv i mina egna tankar. Bibeln har alltid intresserat mig och jag började läsa den tidigt i mitt liv och jag har alltid haft den med mig. När jag var omkring sju-åtta år gammal blev jag frälst och bekände alla mina synder så mycket jag nu kommit upp till vid den åldern. Det gick över men kändes härligt när det hände. Vid vuxen ålder studerade jag med Jehovas vittnen och var med där i c:a tjugo år. Min hustru lämnade mig och efter två år så träffade jag en annan kvinna och är av den anledningen utesluten. Men jag har stor respekt för deras kunskap i bibeln. Men som ni kommer att förstå så är kunskap inte allt.

Bibelns främsta tema

Bibelns främsta tema är lösenanordningen med Jesus Kristus. Det är en fördel att själv ha studerat Bibeln, men jag skall ändå försöka lotsa dig som läsare fram till hur jag tänker. Allt jag säger grundar sig på Bibeln som auktoritet och min förståelse av den. Jag använder namnet JehovaGud eftersom det är vad jag tror på. Nu till hur allt började för c:a sex år sen.

Jag satt på min balkong och en ande ställde sig i dörröppningen och sa att vi behöver din hjälp. Hjälp med vadå frågade jag och varför fråga en jordemänniska då ju ni har ett större perspektiv i tillvaron och i livslängd. Vi sitter i ett 'fängelse' och vill att du hjälper oss ut härifrån. (Skjuter in lite skriftställen här och var).
”I detta [tillstånd] begav han sig också av och predikade för andarna i fängelse” (1 Pet 3:19).

Men det är ju omöjligt säger jag, ni vet ju mycket väl att ni har brutit med Skaparen i ett fullkomligt tillstånd precis som Adam och han blev dömd till döden. Ja men vi vill ändå att du tittar på saken. En omöjlig uppgift säger jag men jag skall tänka på det, och det enda ni kan göra är att sprida så mycket kärlek ni kan och det kommer ändå inte att hjälpa er men ni gör i alla fall inget mer ont, blev mitt spontana svar. Ett sanningsenligt svar med den insikt jag hade då. Tog mig sedan två års funderande innan svaret kom till mig och ytterligare två års Bibelstudier innan jag insåg och förstod att svaret jag fått höll hela vägen ända upp till Skaparen, Jehova Gud själv.

Bakgrundskunskap

Jesus Kristus har en särställning i hela skapelsen om honom sägs det.
'Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde av all skapelse, därför att med hjälp av honom skapades alla ""[andra] ting i himlarna och på jorden, de synliga tingen och de osynliga, vare sig det är fråga om troner eller herradömen eller regeringar eller myndigheter. Alla ""[andra] ting har skapats genom honom och för honom' (Kol 1:15-16).

Så först av allt är andevärlden skapad det osynliga och sen det synliga vilket ju också är enormt stort om du tänker på universums storlek. Så allt var ordnat och har en stor kosmisk universell kärleksfull plan där det skulle råda frid, fred, harmoni, balans, skönhet, perfektion, glädje, fulländning, ja alla liknande ord som du kan tänka dig. Så vad hände?

I Bibeln omnämns Djävulen som en ”lögnens fader”.
”Jesus sa till dem: Om Gud vore er Fader, skulle ni älska mig, ty från Gud har jag utgått och är nu här. Inte heller har jag kommit i eget initiativ, nej, utan det är han som har sänt ut mig. Varför vet ni inte vad jag talar om? Därför att ni inte kan lyssna till mina ord. Ni är från er fader Djävulen, och ni är villiga att göra de ting er fader har begär till. Denne var en människomördare då han började, och han stod inte fast i sanningen, därför att sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han enligt sitt eget sinnelag, eftersom han är en lögnare och ""[lögnens] fader. Eftersom jag, däremot, säger sanningen, tror ni mig inte. Vem av er bevisar att jag är skyldig till synd? Om jag talar sanning, varför tror ni mig inte? Den som är från Gud lyssnar till Guds uttalanden. Därför lyssnar inte ni, eftersom ni inte är från Gud.” (Joh. 8:42-47).

”Härigenom blir Guds barn och Djävulens barn uppenbara: Var och en som inte utövar rättfärdighet, han härstammar inte från Gud, inte heller den som inte älskar sin broder” (1 Joh. 3:10).

Han är också identifierad som ”Draken”, som ”släpar med sig en tredjedel av himmelens stjärnor” (Upp 12:4).
Det vill säga myriader.

”Och jag såg, och jag hörde en röst av många änglar runt omkring tronen och de levande skapelserna och de äldste, och antalet av dem var myriaders myriader och tusendes tusenden och de sade med hög röst: Lammet som har blivit slaktat är värdigt att ta emot makten och rikedom och vishet och styrka och ära och härlighet och välsignelse” (Upp 5:11, 12).

Dessa fallna änglar gjorde sig alltså till Djävulens barn i andlig bemärkelse (som i tanke och handling är förmådda av Djävulen att återspegla hans karaktär) i upproret mot Skaparen Jehova. Dessa var redan skapade av Jehova genom sin son Jesus Kristus innan de föll.
”Alla ""[andra] ting har skapats genom honom och för honom” (Kol. 1:16).

Adams barn var inte till när Djävulen gjorde uppror, men från Jehovas ståndpunkt sett, fanns dom redan eftersom hans plan för skapelsen redan var klar, dom var bara inte födda ännu. För att köpa dom fria krävdes ett motsvarande lösen dvs. ett som var av lika värde som Adams fullkomliga liv. (Därför jungfrufödseln).

Jehovas rättvisa krävde ett sådant motsvarande lösen till vår fader Adam.
”Ty en enda är Gud, och en enda är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till en motsvarande lösen för alla – ""[detta] skall det vittnas om vid dess egna särskilda tider” (1 Tim. 2:5, 6).

”Ty alldeles som alla dör i Adam, så skall också alla göras levande i Kristus” (1Kor.15:22).

Detta uppfyllde vad Jehova krävde för att inte göra avkall på sina egna normer, och samtidigt föra sitt uppsåt med ett jordiskt paradis framåt till sin fullbordan med ett fullkomligt människosläkte som tjänar Jehova av kärlek till honom. Där vet vi att vi alla har ett fritt val. Jehovas principer gäller överallt både för det himmelska men också för det jordiska. Vi ber att hans vilja skall ske ”såsom i himlen så också på jorden” (Matt.6:9,10).

Så till Djävulens andliga barn
När Jesu liv överfördes från det himmelska och man slutligen tog hans liv här på jorden så dog han följaktligen både som andevarelse och som fullkomlig människa. Han var totalt borta från tillvaron i tre dygn, såsom det var förutsagt.
Människosonen måste utstå många lidanden och bli förkastad av de äldre männen och de främsta prästerna och de skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen. (Luk 9:22).

”Alltifrån den tiden började Jesus Kristus visa sina lärjungar att han måste bege sig till Jerusalem och lida många ting från de äldre männen och de främsta prästerna och de skriftlärda och bli dödad och på tredje dagen bli uppväckt.” (Matt 16:21).

Gud uppväckte denne på tredje dagen och förunnade honom att bli uppenbar. (Apg 10:40).

Ty alldeles som Jona tre dagar och tre nätter var i den väldiga fiskens buk, så skall Människosonen tre dagar och tre nätter vara i jordens hjärta. (Matt 12:40).

Orden ”bli dödad” i Luk 9:22 och Matt 16:21 är ”apokteino” i grundtexten, STRON´GS NUMBER g615 och kan översättas med ”to deprive of spiritual life.”

(http://www.searchgodsword.org/lex/grk/view.cgi?number=615)

Från Jehovas sida är, juridiskt sett, Djävulens andliga barn därmed friköpta genom detta offer. Samma princip som för jorden. Men här gäller också ett fritt val för dem. Men möjligheten finns.
”Barn skall inte dödas för fäders skull, utan var och en skall dödas för sin egen synd” (5 Mos. 24:16).
(Samma princip).

”Och då skall han sända ut sina änglar och skall samla ihop sina utvalda från de fyra vindarna, från jordens ytterkant till himmelens ytterkant” (Mar 13:27).

Vad är det som skall samlas ihop i himlarna om allt redan är som det skall vara där? För att ”sammanfatta allt igen i Kristus, det som är i himlarna och det som är på jorden” (Ef. 1:10).

Vi vet att evig död är vad som är väntar för dem som väljer det, även själens död. ”Och låt er inte skrämmas av dem som dödar kroppen men inte kan döda själen, känn hellre fruktan för honom som kan tillintetgöra både själ och kropp i Gehenna” (Matt 10:28).

Också så för Djävulens änglar.
”Och de änglar, som inte behöll sin ursprungliga ställning utan övergav sin tillbörliga boningsort, har han förvarat med eviga bojor under tätt mörker för den stora dagens dom” (Judas v.6).
Lägg märke till att de är under förvar och vidare

”Sedan skall han säga till dem ""[som står] på hans vänstra sida, i deras tur: ´Bege er bort från mig, ni som har blivit förbannade, till den eviga elden som är beredd åt Djävulen och hans änglar” (Matt. 25:41).
Lägg märke till är att det står ”beredd” åt dessa.

Ingenstans i Bibeln står det om dom fallna änglarna att dom blivit dömda. Medan det däremot sägs om Djävulen att han redan är dömd.
”sedan i fråga om dom, eftersom den här världens härskare har blivit dömd” (Joh. 16:11).

Jesus säger om Satan att han ”börjat få se honom redan fallen, likt en blixt från himlen” (Luk. 10:18).

Bibeln säger vidare att det är ”Draken” som fängslas de 1000 åren (Upp. 20:1-3). Givetvis de demoner som fortfarande väljer att vara hans andliga barn, men det är bara om ”Draken” som det inte råder något tvivel om hans framtid.

Det som omnämns i Upp. 20:10, ”vilddjuret”, och ”den falske profeten” är hela det världsvida politiska systemet, där ”den falske profeten” och det (Anglo-amerikanska) världsväldet på samma gång är ”vilddjurets” sjunde huvud. Dessa är politiska system, inte enskilda individer, vare sig på jorden eller från andevärlden. Alltså som jag förstår det i dag en feltolkning av Jehovas vittnen som menar att ”vilddjuret” och ”den falske profeten” syftar på demonerna och att de därför skall tillintetgöras med Satan, vilket alltså är felaktigt.

(Att ”vilddjuret” är politiska system och att ”den falske profeten” hänsyftar på det Anglo-amerikanska världsväldet framgår tydligt i alla deras förklaringar av dessa verser i deras litteratur så långt jag kan minnas).

Längst bak i deras egen översättning under ”BIBLISKA ÄMNEN FÖR SAMTAL” som numera ändrats till ”BIBLISKA SAMTALSÄMNEN” i deras senaste reviderade utgåva av Bibeln på svenska år 2003 ges följande förklaring i stycke 6. Djävulen, demoner // under C. Demoner är änglar som gjort uppror // Skall tillintetgöras med Satan. (Sedan hänvisas det till dessa skriftställen; Matt. 25:41, Luk. 8:31, Upp. 20:2,3,10).

Ännu en annan översättning av Bibeln på svenska gavs ut samma år alltså 2003 och heter:

Nya världens översättning av Den heliga skrift - studieutgåva med fotnoter och parallellhänvisningar

Är alltså två Biblar som getts ut samma år, den senare, studieutgåvan kallar man även för Den Stora Bibeln och den andra vanliga översättningen för Den Lilla Bibeln, av någon anledning som man bara kan spekulera över. (Kanske är det den fysiska storleken som avses i så fall så stämmer det överens med verkligheten). I vilket fall som helst så förändrar inte detta den ursprungliga förståelsen av texten i Bibeln angående Draken i Upp. 20:1-3 som talar om att det endast är ”Draken, den ursprunglige ormen” dvs. Satan, Djävulen som fängslas de tusen åren. Detta är också helt korrekt översatt i båda dessa Biblar.

Det som däremot är förbryllande är vad som står under ”TILLÄGG” på sidan 1700, högra spalten i studieutgåvan med hänsyftning på ”de änglar som syndade”, jag citerar:

”Det betyder också att det enda de har att vänta för sin egen del är en mörk framtid, som enligt Bibeln kommer att innebära evig tillintetgörelse tillsammans med deras härskare, Satan, Djävulen”.

Enligt Bibeln?

Är ju inte enligt Bibeln utan enligt deras tolkning av Bibeln under ”BIBLISKA ÄMNEN FÖR SAMTAL”, ”BIBLISKA SAMTALSÄMNEN” och under ”TILLÄGG” i deras senaste studieutgåva, den som även kallas för Den Stora Bibeln.

Vad jag förstår så har tvärtom även de fallna änglarna en möjlighet att ändra sin ståndpunkt, i och med att Jesus även dog som andevarelse: ”så att i Jesu namn varje knä skall böja sig, deras som är i himmelen och deras på jorden och deras under jorden” (Fil. 2:5-11).

Lägg märke till att Jesus ”predikade för andarna i fängelse” (1 Pet. 3:18-20).

Samme man som till sina efterföljare sa ”kasta inte heller era pärlor för svin” (Matt. 7:6).

Ja, varför ödsla tid med att predika för någon som redan är dödsdömd. Jehovas vittnens organisation predikar för att det finns en möjlighet för människor att nå fram till sinnesändring, ett arbete som måste utföras för att Jehova slutligen skall kunna döma hela världen.
”Om jag inte hade kommit och talat till dem, skulle de inte ha någon synd, men nu har dom ingen ursäkt för sin synd” (Joh. 15:22).

”och ni skall vittna, därför att ni har varit med mig från det att jag började” (Joh 15:27).

”Och dessa goda nyheter om kungariket skall bli predikade på hela den bebodda jorden till ett vittnesbörd för alla nationerna, och sedan skall slutet komma.” (Matt 24:14).

Jehova skulle inte bara sätta jorden i rörelse utan även himmelen. Den gången kom hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Ännu en gång skall jag sätta inte bara jorden utan också himlen i rörelse." (Heb. 12:26).

Demonerna ifrågasatte aldrig att Jesus var Guds son. ”Jesus, [du] Guds, den Högstes, Son” (Luk. 8:28).

Men det gjorde Djävulen.”Om du är en son av Gud, säg då till den här stenen att bli ett bröd” (Luk. 4:3).

Demonerna bönföll Jesus om att slippa bege sig till avgrunden. ”Och dom bönföll honom oavbrutet att inte ge dom order att bege sig av till avgrunden”(Luk.8:31).
Berodde detta möjligen på okunskap från deras sida vid den tiden? Det finns sådant som bara Jehova själv vet. ”Men om den dagen och timmen har ingen vetskap, varken himmelens änglar eller Sonen, utan bara Fadern” (Matt. 24:36).

Ja för mig så utökar detta, ovan sagda, värdet av Jesu offer till att även omfatta Djävulens himmelska barn. Ingen annan än Jesus skulle kunna ge sitt himmelska liv till ett motsvarande lösen för dessa fallna änglar eftersom han är ”den förstfödde av all skapelse” (Kol.1:13-20).

Bibeln säger om Jehova att han är barmhärtig mot vemhelst han vill vara barmhärtig mot (Rom. 9:14-16).

Jehova har frambringat en förvaltning som skall sammanfatta allt igen i Kristus, det som är i himlarna och det som är på jorden.
Denna lät han överflöda gentemot oss i all vishet och sunt förstånd, i det han gjorde sin viljas heliga hemlighet känd för oss. Den är i överensstämmelse med hans beslut, det som han behagade fatta vid sig själv om en förvaltning vid de fastställda tidernas fullbordan, nämligen att sammanfatta allt igen i Kristus, det som är i himlarna och det som är på jorden ""[Ja,] i honom i vars gemenskap också vi angavs som arvingar, i det att vi var förutbestämda enligt dens uppsåt som åstadkommer allting enligt vad hans vilja tillråder, för att vi skulle tjäna till hans härlighets pris, vi som har varit de första att hoppas på Kristus. Men också ni satte ert hopp till honom sedan ni hört sanningens ord, de goda nyheterna om er räddning. Genom honom blev också ni, sedan ni kommit till tro, märkta med den utlovade heliga anden som med ett sigill, den som är ett förskott på vårt arv, för att [Guds] särskilda egendom skall kunna frigöras genom en lösen, till hans härliga pris. (Ef. 1:8-14).

Ser här ytterligare bevis på Guds rikedom, vishet och kunskap.
O djup av Guds rikedom och vishet och kunskap. Hur outransakliga är inte hans domar och outforskliga hans vägar. Ty vem har lärt känna Jehovas sinne, eller vem har blivit hans rådgivare? Eller: Vem har först gett åt honom, så att det skall betalas igen åt honom? Från honom och genom honom och till honom är ju alla ting. Honom må härligheten tillkomma för evigt. Amen. (Rom. 11:33-36).

Guds son Jesus Kristus har gjorts ”uppenbar för att göra ände på Djävulens gärningar” (1 Joh. 3:8).

Jesus är både överstepräst och kung efter Melkisedek:s sätt. ”Och ingen tar sig självmant den äran, utan endast när han blir kallad av Gud, alldeles som Aron också blev. Således förhärligade inte heller Kristus sig själv genom att bli överstepräst, utan förhärligades av honom som sade med hänsyftning på honom: ”Du är min son; jag har i dag blivit din fader.” Alldeles som han också säger på ett annat ställe: ”Du är präst för evigt efter Melkisedeks sätt.” (Heb 5:4-6).
”Ty denne Melkisedek, Salems kung, präst åt Gud den Högste, som kom Abraham till mötes då denne återvände från massakern på kungarna, och välsignade honom och som Abraham tilldelade en tiondel av allt, han är först och främst, när namnet översätts, ”Rättfärdighetens kung”, och är sedan också Salems kung, det vill säga ”Fredens kung”. (Heb 7:1,2).

Översteprästen Aron offrade två offer. En sak att notera är att Aron offrade två offer. Ett för sig själv och sitt hus, och ett för folket. ”Och Aron skall frambära syndofferstjuren, som är för honom själv, och åstadkomma försoning till förmån för sig själv och sitt hus; och han skall slakta syndofferstjuren, som är för honom själv.” (3 Mos 16:11).

”Och han skall slakta syndoffersbocken, som är för folket, och han skall bära in dess blod innanför förhänget och göra med dess blod detsamma som han gjorde med tjurens blod; och han skall stänka det mot locket och framför locket.” (3 Mos 16:15).

Jesus gjorde dessa två offer samtidigt när man tog hans liv. Ett för den andliga världen och dem som tjänstgör där närmast Gud vilket även inbegriper de 144.000 som är ämnade att leva i denna andliga tillvaro, och ett för folket, alltså vi som är ämnade att leva här på jorden i en synlig materiell tillvaro.

Ny vändning i kriget
Tänk vilken stridsman Jehova Gud är, att nu i slutskedet avslöja eller ge till känna att de som ställt sig på utmanaren Djävulens sida nu har en möjlighet att återvända till honom tack vare Det Större Värdet av Jesu Lösen som alltså även omfattar Djävulens himmelska barn. Djävulens här faller sönder mer och mer och Jehovas kärlek ökar mer och mer. När Djävulens armé allteftersom byter sida i det himmelska så sker samma sak här på jorden. Det onda övergår till det goda. Det är vad som händer. Det får en direkt återspegling här. Mer och mer information om det som sker kommer att spridas över jorden och det är kärlek det ytterst handlar om. Vi är alla medskapare i det kosmiska skeendet och endast genom villkorslös kärlek, tolerans och hänsyn kan vi samarbeta och nå målet med vår utveckling.

Denna tanke är ju helt ny, men för mig så visar det en ännu större dimension av Jehovas kärlek och vilket enastående värde Jesu lösen har. De fallna änglarna sägs aldrig i Bibeln vara helt dömda även om de för tillfället är nedkastade till jorden.
”Så blev den store draken nedslungad, den ursprunglige ormen, han som kallas Djävul och Satan, han som vilseleder hela den bebodda jorden, han slungades ner till jorden, och hans änglar slungades ner med honom.” (Upp.12:9).

Precis som vi befinner de sig under en dom, men som jag ser det finns det en väg tillbaks till Jehova, valet är upp till var och en av dem, om de vill fortsätta att slå följe med Djävulen som redan är dömd, eller ta emot möjligheten som öppnats i och med att Jesus även offrade sitt himmelska andliga liv och blev sedan återskapad till andevarelse efter tre dagar.

Sitt andliga liv var vad han egentligen offrade. Sitt fullkomliga mänskliga liv offrade han ju också men det har han även rätten till eftersom han blev orättfärdigt dömd när han befann sig här nere på jorden. Det är den rätten han avstår ifrån till förmån för Adams barn. Det ligger alltså en skillnad i dessa två offer som gjordes samtidigt här på jorden. Sitt liv som andevarelse fick han tillbaka av Jehova, det ägde han inte rätten till, utan Jehova visade på det sättet tillbaka sin kärlek till honom och satte honom på sin högra sida med myndighet över allt annat skapat.
”Sätt dig på min högra sida, tills jag lägger dina fiender under dina fötter” (Matt. 22:44).

Även om nu detta är skrivet av en som är utesluten, så är det inget angrepp mot Jehovas vittnens organisation här på jorden, den har jag full respekt för och för dom människor som arbetar med att Jehovas uppsåt skall nå sin fulländning.

”På grund av detta böjer jag mina knän för Fadern som varje familj i himmel och på jord har att tacka för sitt namn, för att han efter sin härlighets rikedom må förunna er att med kraft genom hans ande göras starka till er invärtes människa att genom tro få Kristus att bo i era hjärtan med kärlek, så att ni må vara rotade och befästa på grundvalen, för att ni fullständigt må vara i stånd till att jämte alla de heliga fatta vad bredden och längden och höjden och djupet är och att lära känna Kristi kärlek, som överträffar kunskapen, för att ni må uppfyllas med hela den fullhet som Gud ger” (Ef. 3:14-19).

Ja Kristi kärlek överträffar kunskapen.

Andebesökaren.
Här kommer något ytterligare för att anknyta till min inledning. Det har visat sig för mig en mycket mäktig andevarelse klädd i gyllene ämbetskläder han har aldrig sagt någonting till mig (mera som tankeöverföringar) men jag har förstått att han väntat på att jag skall skriva något för att förklara lösningen för dom andar ”som sitter i fängelse”. Har för mig själv trott att det räckte med att förklara för andarna lösningen eftersom dom ställde frågan, men tydligen skall även människor få veta, och ler i skrivande stund så visar sig en underbar regnbåge alldeles utanför mitt fönster där jag sitter och skriver ler är faktiskt två på varann, alla regnbågens färger, härligt, tar det som ett tecken för att det jag håller på med är rätt. Bott här i 11 år men aldrig sett regnbågen så nära och på den här sidan av fastigheten för sjön ligger på andra sidan, ja vad var det nu jag skulle ha sagt, jo för att alla skall förstå hur nära förändringen till ett globalt liv i kärlek vi befinner oss i. Denna mäktiga ängel gav mig en söndagsmorgon sitt namn.

Tar först ett skriftställe så förstår ni vad jag menar.
”Kärleken tryter aldrig. Men vare sig det finns ""[gåvor till] profeterande, skall de tas bort, eller tungomål, skall de upphöra, eller kunskap, skall den tas bort. Ty vi har kunskap styckevis och vi profeterar styckevis, men när det som är fullständigt kommer, skall det som är styckevis tas bort” (1 Kor 13:8,9,10).

När det som är fullständigt kommer tas det andra bort, ja så står det och då är vi nära, vad är det som är fullständigt?

Ängeln väckte mig som sagt en söndagsmorgon och sa mitt namn är Inex. Jag svarade att det kommer jag ihåg. Gå och skriv upp det blev svaret, vilket jag sömnigt gjorde. När jag sen vaknade så kom jag inte ihåg namnet, men så kom jag ihåg att jag skulle ju skriva upp det så nu hoppades jag verkligen att jag gjorde det också. Jo mycket riktigt på en lapp i köket stod det Inex. På vägen tillbaks till sovrummet igen så sa en till mig slå upp 1 Kor och läs 13:e kapitlet, och det vet jag ju är kärlekens lov, och jag gjorde det och då kom funderingarna på vad fullständigt kunde vara, då kom nästa besked, slå upp ordet Inex vilket jag gjorde.

Inexten´so betyder fullständigt. Jag fick sätta mig ner på en stol och börja fundera, Inex är alltså en förkortning som t.ex. Jah för Jehova.

Själv efter alla dessa händelser är jag övertygad om att det som behövdes var den fulla förståelsen av värdet av Jesu lösen till att även omfatta andevärlden som är det ”fullständiga” som saknades och som kommer att göra att den kosmiska planen nu kommer att gå fortare och att vi är på väg mot den universella sammansmältningen i andevärlden och med andevärlden i kärlek.

Och tänk er att en utesluten från ett trossamfund får sådan information. Men tror ju att om jag var kvar i något så hade det varit omöjligt att vara så fri i tankarna att informationen nått fram, så det fanns en mening med det med. Den Bibel jag hänvisat till är Nya Världens Översättning av den Heliga Skrift (Jehovas vittnens egen översättning) bara för att den använder ett modernare språk och samtidigt påvisar en feltolkning av densamma, men tror inte det har någon större betydelse, vill du kan du jämföra med andra översättningar.

Önskar Er alla Frid, Fred och Frihet

Reymond Gryveken