Hem

Silvametoden Lära, Mental träning

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 330, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas
Denna text är importerad från /old/psi/silvametoden.html
är Upplevbart , Trobart , Praktiserbart , Lära och Mental träning

Silva-metoden är en metod för mental träning i syfte att öka personlig framgång, lycka och hälsa.

Alias: silva-kursen, silva-metoden och silvametoden

normal

Rekommendation

Silva-metoden är en metod för mental träning i syfte att öka personlig framgång, lycka och hälsa. Man får så att säga en bruksanvisning till sin egen hjärna så att man kan få den att fungera så som man önskar. Man kan få den att lära sig, minnas, ge önskvärda beteenden, hålla kroppen frisk och intuitivt uppmärksamma sådant som leder till de mål man önskar och ge förmåga att ta vara på möjligheterna. Man lär sig att få bort hämmande saker, som obeslutsamhet och trötthet. Man lär sig att utveckla entusiasm, vitalitet och drifighet.

Historisk bakgrund

Silva-metoden är det första program för egen medvetandekontroll som är utvecklat för att hjälpa människor att lära sig att själva gå till alfanivå med kontrollerad medvetenhet. Då kan de också lära sig att använda den högra hjärnhalvan att tänka med.

Den forskning som ligger till grund för Silva-metoden började 1944 i Laredo, Texas. Jose Silvas ursprungliga mål var att hitta olika sätt med vilka han kunde hjälpa sina barn att förbättra sin koncentrationsförmåga och förmåga att minnas sina läxor så att de kunde lära sig mer och få bättre betyg i skolan. Så småningom ledde forskningen till skapandet av ett program som har hjälpt miljoner människor över hela världen, att förändra sina liv till det bättre.

Från 1944 till 1953 arbetade Jose Silva med sina egna barn och nådde mycket längre än sina ursprungliga mål. Förutom att lära sig att slappna av och koncentrera sig bättre samt att förbättra minnet och betygen, började hans försökspersoner även att utveckla intuitiva färdigheter. Han tränade människor till att fungera som medier.

Under de närmaste tio åren, till 1963, arbetade Jose Silva med ytterligare 39 försökspersoner, barn och vuxna, män och kvinnor, och tränade dem alla i att bli medier. Sedan tränade grupper av människor i tre år. Han tränade tjugo åt gången. Han tränade män i samma åldersklass, kvinnor i samma åldersklass, och sedan män och kvinnor och grupper i olika åldrar. Under hela denna tid fullkomnades Silva-metoden.

1966 hörde en grupp människor i Amarill, Texas, hur han berättade om sin forskning. De frågade om han ville dela sina erfarenheter med dem, och detta blev alltså den första grupp människor som lärde sig det vi idag känner som Silva-metoden. I två år var Jose Silva den ende instruktören, men 1969 kom det fler och Silva-metoden började sprida sig. Först i hela USA och sedan i andra länder. Sedan dess har Silva-metoden presenterats för människor i många länder över hela jorden och har blivit översatt till mer än ett dussin språk.

Över 12.000.000 människor har genomgått grundkursen. Den använd mycket inom elitidrotten för att förbättra resultaten. Alla olika sorters yrkesgrupper använder metoden. Läkare, börsmäklare, astronauter, stridspiloter, osv...

Ärligt sagt så är det inte något revolutionerande nytt som Silva-metoden ger. Jag har ju redan innan vetat mycket om hur man bör göra och många ni läsare vet det också i stora drag.

Vad som gör att jag rekomenderar Silva-metoden är att den inte bara instruerar utan även tränar. Kursen består ungefär av 1/4 genomgång av metoderna, 1/4 träning av metoderna, 1/4 anekdotberättande och berättande om vetenskaplig forskning på området och 1/4 mycket trevlig samvaro med övriga kursdeltagare. (Grovt indelat.)

Vad som Silva-metoden använder och som inte används så mycket på övriga håll är en slags hakar som man kan lägga upp resurser på. Det är ungefär så som när man under hypnos får en suggestion att sedan vid vaket tillstånd göra något vid ett speciellt tecken. I Silva-metoden så lär man sig att programmera sig själv att t ex minnas en sak när man gör en speciell sak. Det här känns som 2000-talets magi! Man gör en magisk rörelse, och vipps så har man manat fram motsvarande kraft! :-)

Organisationen är också bra! Har man gått grundkursen en gång så får man repetera den hur många gånger man vill och var som helst i världen!


normal

Informationsbladet för vårens kurser 1994:

Silva Metoden föddes 1944, då en man vid namn Jose' Silva beslutade sig för att ge sina barn en bättre start i livet än vad han själv hade fått. Jose' började studera människans mentala förmåga och fann ett sätt att sänka sin hjärnfrekvens till den s k alfa-nivån och därmed försätta sig i ett tillstånd som yogis och zenmästare känt till i årtusenden. Jose´blev själv ytterst fascinerad av sina upptäckter och ville dela med sig av dem. År 1966, efter 22 års studier, höll han sin första kurs - för 97 bildkonstnärer som ville öka sin kreativitet. Sedan dess har mer än 12 miljoner människor världen över fått del av hans metod, som för närvarande finns översatt till ett trettiotal olika språk.

Att lära sig att förflytta sig till alfanivån ger revolutionerande resultat och är förbluffande enkelt. Genom en kort träning kan var och en, som bara vill, skaffa sig ett effektivt redskap för att nå sina dolda resurser.

Forskning har visat att genomsnittsmänniskan bara använder 2-3 % av sina mentala resurser. Föreställ dig hur ditt eget liv skulle se ut om du bara ökade din kapacitet med några få procentenheter!

Kreativ visualisering ingår som en viktig den i Silva Metoden. Richard Bach, en ivrig förespråkare för Silva Metoden och författare till bl a Jonathan Livingston Seagull / Måsen Jonathan och The Bridge Across Forever / Bron mellan då och sedan, har sagt: Allt du kan visualisera kan du förverkliga.

Mental träning används mer och mer inom idrottsvärlden och näringslivet för att förbättra resultat och för att lättare uppnå nya mål.

Vad ger Silvametoden?

Silva Metoden befriar dig från negativa effekter av stress, lär dig avslappning samtidigt som den ökar kreativiteten och förstärker din intuitiva förmåga. Den ger dig tekniker för att göra dig av med oönskade vanor som t ex att äta för mycket, att röka eller dricka för mycket eller ha svårt för att sova. Med Silva Metoden kan du också förbättra minnet och effektivisera studietekniken.

Inlärning och minne

Framgång på alla områden beror på hur mycket information vi kan ta emot, integrera och inte minst komma ihåg. Silva Metoden hjälper dig att öka din koncentrationsförmåga, att säkrare komma ihåg och att bli skickligare på att lösa problem.

Vem behöver Silvametoden?

Även om du inte tycker dig behöva någon total förändring av ditt liv, så finns det alltid områden som kan förbättras. De flesta som lär sig Silva MEtoden upptäcker att de får bättre kontroll över händelser i sina liv, en öppnare och mer positiv attityd, starkare självkänsla och ökad framgång i tillvaron. Även om du bara rent generellt önskar höja din livskvalitet så erbjuder Silva Metoden verktyg som du kan använda för att uppnå det du önskar.

Vad kan Silvametoden göra för min hälsa?

Nyare rön visar att människans mentala tillstånd har avgörande inflytande på hennes fysiska välbefinnande och att förändringar i sinnestillståndet orsakar förändringar i kroppen. Med Silva Metoden lär du dig hur du kan styra dina tankar på ett sätt som gör det möjligt för dig att hantera stress, uppnå ett tillstånd av hälsa och välbefinnande och att också avhjälpa eventuella hälsoproblem och därigenom må bättre också rent fysiskt.

Vem kan lära sig Silvametoden?

Antingen du är 7 eller 97 år, kvinna eller man, oavsett utbildningsbakgrund, kan du lära dig att använda dina hittills dolda mentala förmågor och på så sätt förbättra ditt liv.

Kan jag ha nytta av Silvametoden i mitt arbetsliv?

Den framgång eller brist på framgång som du har i ditt arbete, i din karriär, hör direkt ihop med hur du använder dina mentala resurser, din tankeverksamhet, i vilken grad du utvecklat dina obegränsade möjligheter.

Genom en serie mentala övningar aktiverar du din högra hjärnhalva, den kreativa, intuitiva delen av din hjärna. Därigenom förbättrar du din uppfattningsförmåga när det gäller såväl ny som tidigare information. Detta gör att du effektivare kan lösa problem, som hindrar dig att uppnå dina mål, och att du kan fatta snabbare och riktigare beslut.

Vad har jag för nytta av Silvametoden i mitt privatliv?

Känslomässigt berikande förhållanden till andra är mycket angenämt och tillfredsställande. Men det sker inte bara av sig självt, det måste utvecklas. Silva Metoden börjar med att presentera dig för en person, som skulle kunna bli din bästa vän - Dig själv. Du får lära dig att utveckla tekniker för att förstå och känna dig själv bättre. Du kommer att upptäcka nya positiva sidor av dig själv, vilket leder till ett ökat självförtroende och en ökad självkänsla. Du får lättare att kommunicera med andra, och andra kommer att förstå dig bättre.

Hur går det till att lära sig Silvametoden?

Genom en 40-timmars kurs som består av föreläsningar och mentala träningspass får du kunskap som du kan använda omedelbart. Alla deltagare kan ställa frågor och inte förrän alla är tillfreds med de givna förklaringarna och svaren går man vidare. Man lär sig fungera med en förändrad och medveten hjärnfrekvens för att uppnå bättre kontroll och effektivitet på alla områden.

Hur går jag vidare efter kursen?

När du gått kursen en gång får du repetera den i sin helhet eller vissa avsnitt så ofta du vill, när du vill och var som helst i världen, och detta helt gratis!


normal

Inledning

Vetenskaplig forskning har de senaste årtiondena visat att de mest framgångsrika människorna använder sitt medvetande på ett annat sätt än genomsnittet. De använder mer av sitt medvetande och de använder det på ett speciellt sätt. Silvametoden visar dig hur du kan använda mer av ditt medvetande och hur du kan använda det på detta speciella sätt.

Låt oss titta på vad vetenskapen kommit fram till.

Din hjärna sänder ut svag elektrisk energi i olika svängningar (Hz). Precis som ditt hjärta slår med ett visst antal slag i minuten, svänger hjärnvågorna med en viss frekvens. När du sover djupt svänger de långsamt. När du sover mindre djupt och drömmer, svänger de snabbare. När du är klarvaken svänger de ännu snabbare.

När du är helt vaken och tänker logiskt svänger hjärnvågorna ca tjugo ggr/sek = Hz. Vetenskapen kallar detta för betanivån. När du är mycket avspänd, eller sover lätt, svänger de mellan 7 och 14 ggr/sek. Vetenskapen kallar detta för alfanivå. Det finns även lägre frekvenser som kallas theta och delta och som motsvarar djup sömn.

När du var liten använde du genomsnittligt en mindre del av hjärnan än du gör nu. Ett barns hjärna fungerar mest i theta och delta, de långsammaste frekvenserna. När du blev äldre, började du använda mer av din hjärna. I sju- till fjortonårsåldern började din hjärna fungera mer i alfaområdet. Det är från alfa som du börjar utveckla den del av hjärnan som är förbunden med betafrekvenser. Du hade möjligheten att använda hela hjärnan, men utan att det var ditt fel, har du kanske inte utvecklat förmågan.

När människan kommer in i tonåren inträffar något intressant: Några människor, om än ett fåtal, lär sig att använda både höger och vänster hjärnhalva att tänka med, medan de flesta lär sig att endast använda den vänstra hjärnhalvan. I genomsnitt är det faktiskt bara en på tio som i mogen ålder kan använda båda hjärn-halvorna. De övriga 90 procenten använder endast den vänstra.


normal

Översikt

Silvametoden är inte något unikt eller eget. Silvametoden är ett sammantag av kunskap om mental träning från alla upptänkliga källor. Jose' Silva började sina forskningar 1944 och har sedan dessa byggt upp och finslipat.

50 procent av kursavgifterna går till forskning. Jose' Silva har skapat en vetenskap som han kallar psykorientologi. Det är inget dåligt forskningscentrum. Över tolv miljoner människor världen över har gått kursen (i olika varianter). Forskningcentrat har flitig kontakt med universitetsvärlden och de sponsrar mycket forskning på andra ställen.

Jag tänkte berätta lite kort, för att ge en lite mera komplett bild av vad Silvametoden är.

Inledning

Jag vill gärna ge en mera komplett bild över vad grundkursen i Silvametoden tar upp. På grund av att medelsvensson upplever ESP som något främmande, tags huvudsakligen de konventionella psykologiska aspekterna upp i information till allmänheten. Under kursens gång introduceras ESP gradvis.

Följande är endast en översikt. Jag vill gärna att ni ställer frågor!

Historisk bakgrund

Jose' Silva har under 50 år samlat kunskap och forskat om personlighetsutveckling och målförverkligande. Silvametoden är inte en metod i mängden. Det är en sammanfattning av allt, framställt speciellt för att vara så enkelt och praktiskt som möjligt för en västerlänning, med de krav dagens samhälle ställer. Över 12.000.000 personer har genomgått kursen.

Grundläggande idéer

Hjärnans aktivitet har olika frekvenser, som varierar mellan 0 och 50. Ett minne lagras med det frekvensmönster som fanns vid inlärningen. Den bästa och effektivaste frekvensen för inlärning är den så kallade alfa-nivån.

Alla frekvenser finns samtidigt i hjärnan, men vid olika tidpunkter är det olika frekvenser som dominerar. Grovt sett motsvaras den dominerande frekvensen (i cykler per sekund) personens ålder, upp till 21 år. Från 0 till 4 år befinner sig barnet huvudsakligen på delta-nivån. Vid 4 till 7 år befinner sig barnet på theta-nivån. Vid 7 till 14 år befinner sig barnet oftast på alfa-nivån. Därefter är det betha-nivån som dominerar.

Vänstra hjärnhalvan har hand om språk och logik, medans den högra hjärnhalvan har hand om helhetstänkande och fantasi. Vårat samhälle stimulerar vänster hjärnhalva mycket mer än höger. För att fungera som bäst måste du lära sig att använda båda hjärnhalvorna på ett balanserat sätt.

Hur äldre program påverkar dig

Hjärnan liknas vid en dator som utför precis de program som stoppas in i den. Varje tanke eller handling är ett program som styr dina framtida reaktioner. Programmering på djupare nivåer, som theta-nivån påverkar mycket starkare än programmering på betha-nivån. Men den enda nivån du själva aktivt kan programmera dig själv är på alfa-nivån, vid 10 cykler per sekund. Betha-nivån är den effektivaste för fysiska aktiviteter.

Medvetandet kan bara vara sysselsatt med en sak i taget. När du t ex kör bil för första gången behöver du tänka på allt du gör. Detta blir tillslut ett program, som hjärnan sedan utför automatiskt. Du behöver då inte tänka på varje detalj när du kör bil.

Alla sinnesförnimmelser sorteras innan de når medvetandet. Villka detaljer hjärnan sorterar ut, och vilka reflexer som uppstår, beror på de program som finns. Om du t ex söker ett jobb, men tänker att du nog inte kommer att få något, reagerar hjärnan inte när någon möjlighet att få jobb dyker upp. Medvetandet upptäcker inte möjligheterna sinnet har registrerat.

Psykosomatiskt styr medvetandet kroppens processer. Program om att en viss händelse är sjukdomsframkallande, gör att kroppen aktivt utvecklar sjukdom vid den händelsen.

Därför är det viktigt med ett positivt tänkande. Hjärnan verkställer din övertygelse. Övertygelsen är sammansatt av önskan, tillit och förväntan.

MK 101 KONTROLLERAD AVSLAPPNING

15 minuter på alfanivån normalställer kroppens alla processer och stärker imunförsvaret.

Avslappningen lärs in genom att du föreställer dig siffrorna 3, 2 och 1, där 3 associeras med kroppslig avslappning, 2 med medvetandeavslappning och 1 med hjärnans inställning på alfanivån. Alfanivån kan sedan snabbt uppnås genom att blunda och föreställa sig siffrorna.

Sömnkontroll

En teknik lärs in för att du ska kunna somna under alla förhållanden.

Uppvakningskontroll

En teknik lärs in för att du ska kunna bestämma när du vill vakna. På alfanivå ställs en mental klocka.

Vakenhetskontroll

Denna teknik lärs in för att du ska kunna hålla dig vaken och pigg när du vill. Denna teknik är ett exempel på en teknik som går att anpassa till allt målförverkligande:

1. Erkänn den existerande situationen;
2. Formulera ditt mål;
3. Bestäm vad du skall göra för att nå ditt mål;
4. Utför de handlingar som är nödvändiga för att nå ditt mål;
5. Kräv ditt resultat, din belöning.

Vid vakenhetskontroll går du sammanfattningsvis till alfanivån, säger att du är trött men inte vill vara trött. Du säger att allt du behöver göra är att räkna från 1 till 5 och öppna ögonen. Sedan gör du detta, och när du öppnar ögonen bekräftar du resultatet.

Drömkontroll

Drömmarna används för att få lösningen på specifika problem. Problem är helt enkelt när du inte vet vad du ska göra. När du sedan har lösningen har problemet transformerats till ett projekt. Du har alltså tekniker både för att formulera dina mål, lägga upp strategi, och förverkliga dem.

Efter en speciell träning och programmering använder du tekniken att på alfanivån innan insomnandet bestämmer att du VILL ha en dröm som innehåller all den information du behöver för att lösa det problem du tänker på. Du säger att du KOMMER ATT ha en sådan dröm, komma ihåg den och förstå den.

Huvudvärkskontroll

Detta program liknar det som används för vakenhetskontroll.

MK 202 ALLMÄN SJÄLVFÖRBÄTTRING

För att kunna programmera sig själv på ett optimalt sätt medvetandegör du en så kallad mental skärm, där du skapar och fokuserar bilder.

Minneskrokar

Dessa är hämtade från dr Bruno Furst. De är en minnesteknik som går ut på att associera siffror med vokaler och sedan bygga ord på saker av dessa vokaler, och föreställa sig dessa saker i kombination med andra saker, på ett absurt och komiskt sätt. Detta kan sedan användas för att komma ihåg listor med siffror eller bokstäver i rätt ordning.

Men dessa minneskrokar används främst som en effektiv form av hjärngympa! Genom att öva med denna teknik övar man sig på att föreställa sig bilder, ha dessa under kontroll, och minnas dessa bilder. Övning med denna teknik över även upp hjärnan för all annan form av inlärning. Genom att använda starka färger och rörliga bilder stimuleras höger hjärnhalva. Visualiseringsförmågan övas upp. Gör du en mental bild av det du vill minnas, så kommer du ihåg det.

Trefingerstekniken

Betingad reflex är en inlärd orsak-verkan kedja. På alfa-nivå kan du lära in att när du säger slappna av, så kommer alla muskler du vill slappna av, att göra så. Du kan programmera vilken sort betingad reflex som helst! Det kan vara för att hålla sig behärskad, träffa målet vid bågskytte, uppföra ett musikstycke perfekt eller något annat. Du får kontroll över ditt innre medvetande. Magiska besvärjelser kan betraktas som en följd av sådana inlärda reflexer.

Som exempel på detta programmeras en reflex där sammanförandet av tumme, pek- och långfinger på endera handen kan användas för att lära sig en text, föreläsning eller något annat, och att vid prov eller andra tillfällen komma ihåg.

Här gås också igenom för hur man beter sig vid skrivningar.

Den mentala spegeln

Det här är Silvametodens centrala teknik för målförverkligande. Här beskrivs mycket grundligt hur denna programmering går till. Större mål bör även delas upp i delmål, de ska vara exakt beskrivna, du ska ha önskan, tro och förväntan, målen ska vara av en speciell karaktär, osv.

Handlevitation

Detta är en teknik för att nå thetanivån. Detta är en övning för att utveckla referenspunkter så att du på alfanivå kan programmera om sådant som inträffat på thetanivå, som t ex spädbarnstraumer. Övningen är också bra för självförtroendet. Ingenting händer förrän du tror på dig själv och verkligen är avslappnad.

Bedövningshandsken

Detta är en teknik för att med handen ta bort smärta någonstans från sig själv. Under inprogrammeringen av denna teknik föreställer man sig bland annat att man stoppar ned handen i en spann med krossad is. Denna teknik tar bort plötslig smärta. När smärta är under kontrll kan energin positivt användas till läkning.

Vattenglastekniken

Denna teknik är sammansatt och dynamisk så att den mindre lätt kan beskrivas. Genom en liten ritual (dricka vatten) ökar man sin föväntan att lösa ett visst problem eller vara allert vid vissa situationer, under natten och nästföljande dag.

Vanekontroll

Här utreds grundligt hur man kan ändra sina vanor, vilka de än är. Vikten av att minska ett beroende en liten bit i taget tags upp. Hitta en ersättning för vanan. Fyll medvetandet med denna ersättning.

Vanorna är ofta en utvecklad reaktion på stress. Genom ökad stresskontroll kan vanorna kontrolleras. Man kan t ex använda ett djupt andetag, tänka tillbaka på den idealiska viloplatsen (som används på alfa-nivå för avslappning), Trefingerstekniken, m fl.

Som exempel programmeras tillvägagångsätt för viktkontroll (med konkreta förslag) och för att sluta röka.

MK 303 ESP: EFFEKTIV SINNESPROJEKTION

För att öva upp ESP etableras referenspunkter på många områden. Detta är ett aktivt effektivt sätt att skaffa sig den erfarenhet av att uppfånga och tolka den information man får med ESP. Detta görs genom föreställningsövningar på den mentala skärmen. Du går in i olika ting och uppfattar dem med alla sinnen. Du upplever tingen rörligt och i färg och på ett sätt som centrerar de båda hjärnhalvorna. Du föreställer dig ting från mineralriket, växtriket, djurriket och människan.

Genom att föreställa dig en situation, medverkar du aktivt för att skapa denna situation i verkligheten. Du påverkar sammanträffanden så att dina mål kan förverkligas. Du kan genom att föreställa dig en viss person frisk, få henne att läka de skador hon har.

Har du svårigheter att kommunicera med någon kan du använda subjektiv projektion (telepati). Då programmerar du dig själv att reagera vid den tidpunktmottagaren är som mest mottaglig. Vid detta tillfälle går du på alfanivå och använder en variant av spegeln:

1. Visualisera nuläget.
2. Föreställ dig processen, då du ärligt och känslosamt förklarar allt till mottagaren.
3. Föreställ dig resulatatet, då ni förstår varandra.

Är personen mellan 5 och 11 år behöver du inte vänta till någon speciell tidpunkt. Barn är ju mottagliga nästan jämnt.

Är barnet fem år eller yngre behöver du inte använda mental kommunikation alls. Allt du behöver göra är att befinna dig inom åtta meters radie. Allt du tänker inom denna auran går rakt in. Väntar du tills barnet somnat och börjat drömma, kan du programmera det steg för steg. På så vis kan du få det att förändra alla sorters problem, som t ex sängvätning, stökighet, otrygghet, matstörningar, osv.

Laboratoriet

Detta är en plats där du skapar vad helst du önskar, som kommer att manifestera sig fysiskt. Denna plats kan du skapa med villket utseende du än önskar. Där finns allt du önskar dig. Där finns även två rådgivare. Dessa är genier på precis allt. Rådgivarna motsvarar skyddsänglar, guider, överjag, etc. Frågar man dessa allvetande genier om något, har man ju all förväntan att de svarar!

MK 404 TILLÄMPAD EFFEKTIV SINNESPROJEKTION

Sista dagen på kursen övar man på att jobba genom att arbeta med hälso-fall. Vi arbetar två och två. Ena personen är handledare för den andre, som går till laboratoriet. Här säger handledaren till att bilden av en viss person ska dyka upp på skärmen. Sedan är det bara får personen på laboratorienivån att beskrva personens utseende, skador och sjukdomar, och sedan rätta till allt detta, så att personen får en puff att tillfriskna.

Jag har själv fått kontakt med personen, så att jag såg utseende, sjuka kroppsdelar, etc, ungefär hälften av gångerna. Självklart blir jag bättre och bättre!

Ultra Seminar, som är en slags fortsättningskurs, tags chakrasystemet upp. Du lär dig healing och ännu mera om hur du påverkar dina medmänniskor (positivt). Du lär dig att nå laboratorienivån direkt utan att ens behöva sluta ögonen.


normal

Påverka barn

Det finns de som alldeles i onödan kämpar med problem som t ex att ett barn åtekommande kissar i sängen.

Våran kursledare gick utanför programmet för vad vi skulle lära oss och undervisade om en speciell programmeringsmetod som fungerar på barn under ca 11 år.

Det finns ingen direkt anledning för att jag inte skulle lära ut den. Det skulle kanske vara att den lika lätt kan användas i skadligt syfte...

När barnet i fråga somnat och befinner sig på alfa-nivå (precis efter insomnande eller efter ca 90 minuter) ska man gå till barnet och ställa sig på ett par meters avstånd. Så ska man:

1. tilltala barnet så att den vet att det är just den man talar till.
2. säg till barnet vem det är som talar.
3. säg till barnet att fortsätta sova. (Använd inte negationen!)
4. Ge noga och precisa instruktioner, steg för steg, hur du vill att barnet ska bete sig vid en speciell situation.
5. Avsluta med typ en kärleksförklaring och be barnet att fortsätta sova så gott.

Detta var vad en fader gjorde med sitt barn som brukade kissa i sängen. Men han fann situationen obehaglig så när han hade klarat av de tre första punkterna så kunde han inte med mera utan sa bara Gå och säg till pappa om du behöver kissa! Resultatet fick han när pojken mitt i natten kom till pappans rum och sa jag behöver kissa samtidigt som han gjorde just detta rakt i faderns säng.

Ett mera lyckat exempel på att råda bot på detta problem var en fader (tror jag iaf) som gav vad han trodde var korrekta instruktioner. han sa ungefär: "När du känner att du behöver kissa så ska du gå upp ur sängen, gå till toaletten, lyft på locket, kissa, stäng locket, spola och gå sedan i säng och sov igen.

Instruktionenra hade visserligen gått fram, men fadern hade glömt att programmera in: dra ner byxorna, så de hjälpte inte så mycket ändå.

normal

Personlig dagbok

Jag vill ge en kort dagbok om vad jag upplevt angående Silva-metoden.

Jag gick på ett informationsföredrag tisdagen den andre mars 1993. Efter det så berättade jag för en hel massa och poängterade att föredraget var mycket intressant och dessutom gratis.

Jag hade inbjudit en hel bunt människor men det kom bara 1,2 av dem varav majoriteten utgjordes av min bror. Minoriteten utgjordes av en av de andra, villket förklarar att han sorgligt nog gick efter ganska kort tid. Detta var onsdagen den 19 maj.

Informationsföredraget syftar egentligen på en kurs för mental träning som kostar 2700 kr. 2300 kr för studeranden, pensionärer och arbetslösa. Och min bror blev tydligen mäkta imponerad för att försökte annordna en specialare och skramla fram pengar till dagen efter då kursen skulle börja. Vid det laget hade jag redan föranmält mig och därmed betalat 500 kr av avgiften. (Det är första gången jag går på en kurs på det här sättet.)

Informationsföredraget handlade mycket kort om att det finns tre sorters problem: hälsoproblem, ekonomiska problem och relationsproblem.

Hälsoproblem: att inte alltid somna högst tio minuter efter man bestämt sig för det och att sedan sova gott och vakna full av energi och livsglädje. Eller att ibland ha huvudvärk. Eller något annat...

Det finns fyra lösningar: Stresskontroll, fokusera det du vill ska ske och två till vilka jag inte kan ordagrant. Har med ökad intuition och kreativitet att göra och kanske något mer...

Silva-metoden går ut på att lära sig att nå alfarytm där man är som mest programmerbar. Det normala sinnestillståndet lämpar sig bäst för att uppleva med sinnena och röra på sig... Vid alfarytm kan man programmera om sitt beteende och sina egna förmågor.

Kursen är på 40 timmar och i mitt fall hålls den under fyra dagar i Göteborg på hotel Riverton. ... En betryggande faktor när man ska slänga ut pengara är att man får tillbaka pengarna efter kursens slut om man inte tycker man fått ut vad man fått för sig att man skulle. I annat fall så får man ett intyg och ett diplom och ens namn registreras borta i USA och man kan då deltaga i kursen igen, hur många gånger man vill, var som helst i världen. Över tolv miljoner människor har hittills gått kursen. Återbesök uppmuntras.

Jag ska iväg för min andra dag och måste upp 6.30 i morgon. Men redan första dagen tycker jag jag har lärt mig mycket. Kursen är mellan 9.00 och 20.00.

40 stycken kom det till kursen. Kankse 10 stycken hade gått kursen tidigare och några av dem hade gått kursen flera gånger tidigare. Många av dem hade hört mycket om det från vänner och bekanta och bestämt sig för att äntligen pröva. Åtminstone en hade fått kursen betalt av sin arbetsplats (flygvapnet).

I allmänhet används metoden mycket inom elitidrotten för att förbättra resultaten. Även affärsmän och andra som vill lyckas går kursen.

Kursledaren är verkligen bra och är ett levande exempel på vad metoden kan åstadkomma. Hon berättar hur hon var 95-procentigt invalidicerad med förlamning, personlighetsförändring och grav epilepsi. Ett område på ett par kubikcentimeter i hjärnan hade helt förstörts. Inte nog med att hon är helt återställd: hon är verkligen bra på allt hon gör!

Största delen an kursavgiften berättar hon att den går till forskning om mental utveckling, som pågår i USA. Metoden är ca 40 år gammal och upphovsmannen är nu ca 80 år. Alla delar av metoden är vetenskapligt uppbyggda och de förklaras och är verkligen jordnära och vettiga.

Vad som verkligen är bra är att man övar flea gånger under kursens gång och under dessa tillfällen så sätter man aktivt in flera program, dvs att man instruerar sig själv ett beteende, som verkar för att man lättare kommer att lösa problem på ett effektivt sätt. Till att börja med handlade det mest om att programmera sig själv till att lättare kunna nå alfarytmen. Det betonas att det är man själv som har kontrollen i alla ögonblick. Instruktionerna under kursen är endast en hjälp. Sedan lär man sig att klara sig själv med allt vad man företar sig.

Hon började med att ta upp det här med hur sättet att prata påverkar oss och programmerar viss abeteenden. (Att utveckla något slags hälsobesvär beror i mycket på vilka program man har.)

Under första dagen han vi vad gäller rena metoder gå igenom hur man lär sig att somna när man vill, vakna när man vill, skapa, komma ihåg, minnas och förstå drömmar när man vill och få bort trötthet när man vill. Förutom detta så upprepas det hela tiden att man alltid kommer att ha en perfekt hälsa.

Allt under dessa inprogrammeringar är mycket enkelt och effektfullt. Om man skulle läsa vad hon instruerar oss från ett papper skulle det nog för en som inte gått kursen verka lite löjligt med dessa upprepningar och positiva påståenden som kanske inte är sanna.

Under kursen talas det inte bara om ett positivt tänkande. Detta positiva tänkande präntas in som program. Just att man övar är bra.

Det är långa dagar och långa pass men man blir bara piggare och piggare och gladare och mer positiv!

Det blir bättre och bättre! =-)

Till att börja med kan jag säga att jag visst inte hade lärt mig det här att komma ihåg en dröm. Förra gången så gick vi bara igenom att jag skulle lära mig det. Det var förberedande för idag då inprogrammeringen gjordes. Så imorgpn kommer jag att minnas.

Men klockan gick bra. Jag ställde den på 6.15 och ca 6.13 vaknade jag och var pigg och utvilad. Dvs att jag programmerade mig att vakna.

Jag ska nog inte gå in så mycket på vad som gjordes idag. Men jag kan väl säga att Silva-metoden är toppen och täcker allt. Man lär sig att lösa problem och uppnå de mål man ställer och man lär sig vara frisk och glad och mycket annat positivt. I stället för att säga för mycket så berättar jag istället då tekniken lyckas för mig.

På vägen hem kände jag mig lite ont i halsen och hade en spänning i huvudet. Dvs en lättare huvudvärk. (Jämfört med hur man känner sig när man är helt bra och vid perfekt hälsa.) När jag gick ned till alfanivå så försvann huvudverken innan jag han börja min metod för att ta borten. Men jag körde det ändå. Så blev det bra. Sen så kände jag att den kom smygande tillbaka men jag ryckte upp mig och tänkte på vad som hänt under dagen och vad jag lärt mig. Så blev det jättebra och jag blev lite vital. Det kändes bra och jag var glad.

Så började jag träna lte koncentration bara genom att läsa papper jag fick från nätverket och bläddra i nätverkaren. Det var TV på jämte då. Normalt klarar jag inte sådant så lätt men jag tränade lite. Sen så ville min bror Fredrik veta en massa.

Nu innan jag lägger mig ska jag ställa klockan igen och så ska jag göra så att jag kommer att komma ihåg en dröm. (Den sista.)

Jag prövade lite lätt en teknikhunden. Lite enkelt uttryckt så höll jag hunden lugn medan jag pillade i klorna, som hunden brukade bli ledsen om man gorde.

Sådana här saker lär jag mig bättre och bättre nu.

Tja. Kan väl säga att jag hade lite verk i höger axel hela dagen. Så jag testade lite grann en teknik att ta bort smärta och det funkade bra. Det var inte något stort hinder heller, men ändå.

normal

Mitt resultat

Iaf. Så här på en gång så är det mest att jag blivit mycket bättre på att ta bort huvudvärk och tröttheter och sådant. Så tycker jag inte att det känns så obehagligt att gå ned till alfa längre. Jag har börjat kunna slappna av ordentligt!

Som jag ser det så är det visualiseringsövningar och drömarbeten jag bör hålla på med mest. Dels så behöver jag träna upp höger halva så att jag kan se bilder och färger.

Tidigare så har metoden för att träna intuitionen varit att bara öva och öva. Nu så har jag fått lära mig att man kan ta lite kortare steg och börja med t ex att få sig själv att vakna vid en speciell tid utan klocka. Det är lätt att lyckas med.

Så får man sig själv att dessutom vakna helt utvilad, mycket nöjd och vid perfekt hälsa. (Ord som har upprepats under hela kursen!)

Sedan så ska jag gå in med att se till så att jag varje morgon kommer att minnas vad jag drömmer. Efter det ska jag fortsätta och träna upp mitt gamla drömsinne.

Nu känns det verkligen som om vänster hjärnhalva är tränad och höger är alldeles slö. Jag börjar känna ett sug för mental träning. När jag blundar och konstruerar bilder så käns det i höger hjärnhalva.

Men det här är väl speciellt för mig eftersom jag redan innan har utvecklat känslan för sinnesstämningar såpass mycket.