Hem

Paranormal.se

Uppslagsverk för paranormala fenomen


Golden Dawn ( 1888 - ) Magisk orden

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1237, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
Denna text är importerad från /old/group/golden_dawn.html
är Magisk orden
Start 1888

Hermetic Order of the Golden Dawn manifesterades som ett initierande sällskap i London, England 1888 av tre framstående frimurare.

Alias: gd, golden dawn och hermetic order of the golden dawn, the

Detta är uppslagsordet för Golden Dawn. Paranormal.se representerar inte denna grupp / Magisk orden.

Besök

alt.magick Golden Dawn REFerence file

/faq/golddawn.faq

Authentic Hermetic Order of the Golden Dawn

http://www.golden-dawn.com

The Hermetic Order of the Golden Dawn

http://www.hermeticgoldendawn.org

The Hermetic Order of the Golden Dawn International

http://www.golden-dawn.org

normal

En Introduktion till Golden Dawn-traditionen

Hermetic Order of the Golden Dawn (Gyllene Gryningens Hermetiska Orden) manifesterades som ett initierande sällskap i London, England 1888 av de tre framstående frimurarna Samuel Liddell MacGregor Mathers, Dr. William Wyn Westcott och Dr. Wm. Robert Woodman. De anade nog föga att denna ockulta organisation skulle influera hela den Västerländska Mysterietraditionen så fundamentalt att den skulle bli dess stora måttstock eller vara en standard för den ockulta västvärlden. Under sin glansperiod på 1890-talet skulle den komma att dra till sig individer från Londons intelligentia och konstkretsar, bl.a. så framstående människor som den Irländske poeten William Butler Yates, skådespelerskan Florence Farr, Arthur Machen, Arthur Edward Waite och Aleister Crowley.

Golden Dawn-traditionen är en briljant syntes av många aspekter av den Västerländska Mysterietraditionen och innehåller så till synes skilda delar som Ceremoniell Magi, Alkemi, Meditation, Astrologi, Numerologi, Henokiansk Magi, Divination, Tarot, Astralprojektion m.m. Den är en naturlig utveckling av renässansens ockulta naturfilosofier av vilka de största inspirationskällorna var Henry Cornelius Agrippa och John Dee, men också av den lära som lades fram av den franske ockultisten Eliphas Levi vilket var en av förgrundsfigurerna i 1800-talets ockulta renässans. Liksom dessa författare har Golden Dawn-traditionen sin filosofiska grund till huvudsak i Hermetismen, Qabalan, den Rosicrucianska Traditionen och i Frimureriet. Vidare hämtar den inspiration också ur Zoroasters läror, Eleusinska Mysterierna, Gnostisismen och ur Neo-platonikernas läror. Den baserar sig även på den Egyptiska mytologin och av naturliga skäl i den Judiskt/Kristna religionen.

Syftet med Ordens arbete och dess plats i den Stora Planen

Ordens Adepter var specialister på invokationens (åkallandets), evokationens (frammanadets) och divinationens (oraklets) konster, men varnades för att inte profanera dessa konster till simpelt mirakelarbete utan lärde sig att alltid hålla ett högre mål med sin vetenskap och konst, nämligen den att förena sig med sin Gud. Som ett primärt stadium i denna andliga transformation syftade den magiska träningen som erhölls av Orden att kulminera i det som så poetiskt kallas för Kunskap och Konversation med den Helige Skyddsängeln eller med andra ord medvetandegörandet av det Högre Jaget. Det var denna formen av högre magi med religiösa mål, kallat Teurgi, som var det verkliga ämnet med den ockulta träningen och det är detta tänkande som genomsyrar den samtida Golden Dawn-traditionen.

Som ockult organisation och som magisk strömning syftar Orden till att magiskt manifestera den nya tidseran, populärt kallad för Vattumannens Tidsålder, kännetecknat av tolerans, medmänsklighet, individualism, andlighet och sökandet efter det mystiska i tillvaron. Det var av denna anledning som Orden tog namnet Gyllene Gryningen, inspirerat av en mening i det första av en serie Rosicrucianska manifest, Fama Fraternitatis från 1614:

Vi vet dock att det enligt vår åstundan och andras förväntningar efter någon tid kommer en allmän reformation av både gudomliga och mänskliga ting. Ty innan solen går upp, upplyses himlen av morgonrodnadens ljus. I väntan på denna reformation församlas några få som med sitt antal skall utöka vårt brödraskap, höja dess anseende och stärka dess förhoppningar och ge de av Fr.R.C. föreskrivna Filosofiska Canons en lycklig begynnelse. I all ödmjukhet och kärlek skall dessa nytillkomna tillsammans med oss dela våra skatter, som aldrig skall förgås, och så lindra denna världens möda och inte längre vandra ovetande om kunskapen om Guds underbara verk. (citatet hämtades ur en svensk utgåva från 1970 utgivet av Aletheia Förlag, översättning av Ö. Römier).

Mot slutet av 1800-talet var tiden nu inne för det hemliga Brödraskapet att manifestera sig i en ny cykel och därigenom dyka upp från ett tillstånd av total slutenhet till en semi-offentlig existens. Den Gyllene Gryningen nalkades och Orden kom för att möta det skriande behovet att erbjuda en metodisk träning till seriösa aspiranter som tålmodigt hade väntat utanför mysteritemplens stängda dörrarna. Västerlandet var nu moget att möta den Tidlösa Visdomens skatter och som en sann yttre förmedlare av det Sanna och Osynliga Brödraskapet öppnade det första Templet sina dörrar för kandidater 1888, och mot seklets utgång fanns nu legitima Tempel runt om i Storbritannien, på kontinenten och i Nordamerika. Det hela började dock med upptäckten av en serie mystiska dokument.

Siffermanuskripten

Siffermanuskripten, kallade så därför att de var skrivna i ett speciellt sifferalfabet flitigt använt bland medeltidens alkemister, tillhörde ursprungligen en viss Fred Hockey, Frimurare, mystisk klärvojant och påstådd magiker. När Hockey dog 1885 lämnade han efter sig en riklig mängd dokument däribland dessa för Golden Dawn-traditionen fundamentala manuskript som lägger ut grunden för dess initiatoriska system och lära. Westcott kom över dessa dokument genom en annan Frimurarbroder, Adolphus F.A. Woodford som tillsammans med ett brev knöt upp manuskripten med en Soror Sapiens Dominabitur Astris. Ett blad som följde med siffermanuskripten identifierade henne med en Fräulein Sprengel och gav hennes adress i Tyskland.

Westcott fann efter att han hade avkodat dokumenten att de var korta, sammanfattande anteckningar för ett fullständigt initieringssystem. Westcott som också var höginitierad broder i Societas Rosicruciana in Anglia (S.R.I.A.), endast öppna för mästergraden i Frimureriet, gav de mystiska dokumenten till en annan broder i S.R.I.A., Mathers. Denne komponerade fullständiga ceremonier baserade på informationen i dokumenten 1887.

Westcott sökte kontakt med den mystiska kontinentala Adepten Anna Sprengel men lyckades av någon anledning inte med detta. Under åren 1887-88 fabricerade han istället en korrespondens med Sprengel, med Mathers goda minne, för att legitimera Orden genom en äkta länk till kontinentala rosicrucianska Adepter. Denna korrespondens är av naturliga skäl ovanlig fattig på intressant ockult kunskap, för att vara påstådda brev från en Adept, men innehåller en del intressanta historiska fakta som Westcott kan ha fått tag på från annat håll. Detta sista antagande är sannolikt då både han och Mathers hade kontakt med höginitierade Adepter i sitt hemland, bl.a. Hockey som kände Westcott väl och Mathers goda vän Kenneth R.H. MacKenzie, också medlem i S.R.I.A. och som var påstådd Rosicruciansk initierad av kontinentala Adepter.

I korrespondensen med Sprengel nämns ett kontinentalt Tempel Nr.1 kallat Licht, Liebe, Leben (Ljus, Liv och Kärlek, vilket är ett klassiskt Rosicrucianskt motto) som de kontinentala Adepterna med Sprengel i spetsen var knutet till. Där står också att Hermanubis Templet Nr. 2 drevs i England men att man aldrig hade hört någonting från de Engelska Adepterna efter att man hade gett dem auktorisation att öppna sin verksamhet. Mycket talar för att detta sistnämnda Tempel drevs av Hockey (d. 85), Woodford (d. 87) och MacKenzie (d. 86) och att det var dessa Engelska Adepter som gav Westcott, Mathers och Woodman auktorisation att öppna Isis-Urania Templet Nr. 3 1888, för att föra Tempelflamman vidare efter att Tempel Nr. 2 hade avvecklats många år tidigare. I den fabricerade korrespondensen med Fräulein Sprengel ger dock hon officiellt auktorisation att öppna Templet.

Sammanfattningsvis kan man om siffermanuskripten säga att de är ett sammandrag av ett ritualsystem, troligtvis korta notater gjorda i all hast av en åskådare av dessa initiationer, alternativt någon initiands klotter av vad han kunde minnas efter sina egna initieringar eller någon som har fått ritualerna muntligt förmedlade och gjort stödanteckningar för minnet. Dessutom har den initierade i dessa dokument skrivit ned en sammanfattning av den kunskap som förmedlades i varje grad och som utgjorde grunden för de s.k. kunskapsföreläsningarna, en för varje grad i den Yttre Orden. Denne någon är högst troligt MacKenzie då man på senare tid har funnit att andra, icke Golden Dawn relaterade dokument från hans dödsbo är skrivna med samma sifferalfabet, nedklottrade i samma karaktäristiska stil, och detta är troligt dessutom med tanke på hans påstådda kontinentala initieringar.

Det verkar som att MacKenzie var en av de viktiga länkarna mellan Hermanubis Tempel Nr. 2 och Isis-Urania Templet Nr. 3 i England, och att han var en av de Engelska Adepterna som hade en direkt kontakt med de kontinentala Templen. I hans mest berömda verk, boken Royal Masonic Cyclopedia, publicerad många år innan födelsen av Isis-Urania Templet, kan man finna samma gradsystem som i det system som återfinns i siffermanuskripten, komplett med siffermanuskriptets gradtitlar. Dessa skall läsas underifrån i tur och ordning och korresponderar med Qabalahs SefirothLivets Träd enligt följande:


Namn GradTitelSefirah
Ipsissimus10=1Kether
Magus9=2Chokmah
Magister Templi8=3Binah
Adeptus Exemptus7=4Chesed
Adeptus Major6=5Gevurah
Adeptus Minor5=6Tifareth
Filosofus4=7Pharos IlluminansNetzach
Practicus3=8Monocris de AstrisHod
Teoricus2=9Poraios de RejectisYesod
Zelator1=10Periclinus de FaustisMalkuth
Neofyt0=0

Samma initieringssystem kan man finna i S.R.I.A. men också i den Tyska Rosicrucianska orden Gold- und Rozenkreuzer Orden, med ursprung i Tyskt Frimureri. Delvis är det nog här som man skall leta efter de fysiska rötterna till Golden Dawn. Zur Aufgehenden Morgenroth, som Orden heter på Tyska var troligtvis en avfälling till Gold- und Rozenkreuzer Orden som på grund av tonvikten på Ceremoniell Magi (som bekant varken var eller är rumsrent inom Frimureriet) och den gamla principen om båda könens medverkan blev tvungen att officiellt bilda sin egen sidogren.

Ett annan viktigt faktum att komma ihåg är att gradsystemet delades upp i tre klasser, i tre helt separata Ordnar, där Första eller Yttre Orden omfattade graderna 0=0 t.o.m. 4=7, Andra Orden 5=6 t.o.m. 7=4 plus en extragrad mellan 4=7 och 5=6 kallad Portalgraden. Medlemmarna i den Första Orden hölls i strikt ovetenskap om den Andra Ordens existens och den Tredje Orden, reserverad för graderna 8=3 t.o.m. 10=1, tillhörde enbart en klass av Initierade som titulerades Mästare och som sades styra de övriga två Ordnarna osynligt från de Inre Planen. Dessa Inreplans-adepter kallades officiellt för The Secret Chiefs (De Hemliga Ledarna).

Graderna bortom 7=4 var alltså inte åtkomliga för vanliga dödliga initierade, men redan 5=6 graden utgjorde länge i praktiken kulmen i systemet och den grad Orden som högst kunde erbjuda en fysisk initiering i, medan 6=5 och 7=4 graderna utdelades som hedersgrader. I Ordens senare historia skulle man dock utveckla systemet ytterligare till att omfatta samtliga grader inom Andra Orden och i vissa originella Tempel t.o.m. erbjuda fysiska initieringar upp till Ipsissimusgraden!

Ordens tidiga historia och traditionens framväxt

En fullmakt för Isis-Urania Templet Nr. 3 utfärdades av Deo Duce Comite Ferro (Mathers alter ego), Sapiens Dominabitur Astris (dvs. Fräulein Sprengel) och Vincit Omnia Veritas (Woodmans alter ego) som 7=4 Adepter och officiella Ledare för den Andra Orden, underskrivet 1:a Mars 1888. Mathers och Woodman var tillsammans med Westcott samtidigt också Templets Ledare och hade S Rioghail Mo Dhream, Magna Est Veritas et Praevalebit respektive Sapere Aude som sina 5=6 motton. Läsaren måste här minnas att den Första Orden och dess Tempel var helt separerat från Andra Orden och hade sitt eget separata ledarskap som tog order från Andra Ordens Adepter. Men eftersom Fräulein Sprengel i det här fallet var fiktiv och Woodman dog inom några få år innebar det i praktiken att Mathers tog order från sig själv då han på samman gång var Andra Ordens ensamma Chefs-adept och en av Isis-Urania Templets Ledare!

Under Mathers fasta och säkra ledning växte Orden snabbt under åren 1888-1900. Osiris Templet Nr. 4 i Somerset öppnades 1888 men blev aldrig något stort eller viktigt Tempel och rann ut i sanden efter ett par år tills det helt avvecklades 1895. Horus Templet Nr. 5 öppnades samma år i Bradford och blev det näst största Templet i Orden efter Isis-Urania. Amen-Ra Templet Nr. 6 öppnade sina portar 1893 i Edinburgh Skottland och blev snart lika stort som Horus Templet.

S.L. MacGregor Mathers tog med sig sin fru och magiska partner Moina, även hon 5=6 Adept med mottot Vestigia Nulla Retrorsum, och flyttade till Paris 1893. Många år senare efter MacGregors Mathers död skrev Moina i ett förord till en av sin mans då nyutgivna böcker The Kabbalah Unveiled att han gjorde det på direkt uppmaning av hans ockulta lärare. Detta uttalande kunde bara hänsyfta på de Osynliga Mästarna från den Tredje Orden då Hockey, Woodford och MacKenzie vid den här tiden var döda och inte ens hade hunnit uppleva Isis-Urania Templets födelse. Ett år innan han flyttade till Paris påstod Mathers dessutom att han hade upprättat en egen länk med den Tredje Ordens Hemliga Ledare.

Tillsammans öppnade han och hans fru Ahathoor Templet Nr. 7 i Paris 1894 och där initierade Mathers några Amerikaner som 1897 öppnade två Tempel i U.S.A., Thmé Nr. 8 i Chicago och Thoth-Hermes Nr. 9 i New York. Även om Ahathoor Templet aldrig blev särskilt stort blev Paris skådeplatsen för vissa händelser som visade sig vara fundamentala för hela Golden Dawn Traditionen; kanaliseringen av ockulta instruktioner från den Tredje Orden som skulle lägga ut grunden för hela Golden Dawns magiska system i Adeptus Minorgraden 5=6.

I den Första Orden, som är det egentliga Hermetic Order of the Golden Dawn, tränades studenterna i huvudsak genom olika meditativa övningar samt fick lära sig en enkel ritual för förvisande och invokation (Lesser Ritual of the Pentagram), för att få en viss grundläggande upplevelse av de åkallade krafterna. De uppmanades också att memorera viss grundläggande ockult kunskap som de blev examinerade på inför varje gradinitiering. I övrigt var hela den Första Ordens kursplan i stort sätt i avsaknad av någon Ceremoniell Magisk träning. Detta ändrades radikalt i och med upptagandet till den Andra Orden.

Dess egentliga namn var Ordo Rosae Rubeae et Aureae Crucis (den Röda Rosens och det Gyllene Korsets Orden) och var som namnet antyder Rosicrucianskt till skillnad från The Hermetic Order of the Golden Dawn. Den Andra Ordens namn (som förkortas R.R. et A.C.) framträdde för första gången i det sista brevet som skickades från Soror S.D.A. (Sprengel) Alltså existerade det redan i och med det första Templets födelse, där man upptogs i 5=6 graden genom en examination på Första Ordens kursplan. Men det var först i och med Mathers påstådda kontakt med Tredje Orden som den blommade upp i sin fulla kapacitet och proklamerade ett konsekvent magiskt system som den ockulta världen aldrig hade sett maken till innan.

Inför upptagningen till 5=6 fick den blivande Adepten gå igenom en förberedande gradinitiering, kallat Portalgraden. I den Yttre Ordens magiska initiationsprocess fick studenten ceremoniellt introduceras till de olika Elementala krafterna Jord (1=10), Luft (2=9), Vatten (3=8) och Eld (4=7) för att stegvis rena de korresponderande krafterna i sitt psyke. Men i Portalgraden återintegrerades dessa Element tillbaka till en syntes i balans och initianden etablerade sin första kontakt med Kvintessensen eller det Femte Elementet. I en tid av 9 månader, symboliskt för en process av andlig fosterutveckling, fick kandidaten förbereda sig inför sin slutgiltiga initiering till Adeptus Minor som utmynnade i en andlig pånyttfödelse. I en viktig del av initiationsceremonin presenterades kandidaten för Adepternas Valv, ett sjusidigt rum, symboliskt för kryptan där den Rosicrucianska Traditionens mytomspunne fader, Fra. C.R.C. eller Christian Rosenkreutz, sägs ha hittats begravd enligt Fama Fraternitatis. Texten säger följande angående detta Valv:

Följande morgon öppnade vi dörren, och innanför denna fann vi ett valv med sju sidor och hörn, varje sida fem fot lång och åtta fot hög. Fastän solen aldrig lyste in i detta valv, var det ändå upplyst tack vare en annan sol i takets mitt som återspeglade solljuset. I stället för gravsten stog mitt på golvet ett runt altare.... Varje sida eller vägg var uppdelad i tio kvadratiska fält, vart och ett med figurer och tänkespråk.... Då vi ännu inte funnit vår omtänksamme och vise Faders döda kropp, flyttade vi därför altaret åt sidan och lyfte upp en kraftig metallplatta och fann då en skön och värdig kropp, hel och oförstörd.... (ibid.).

Det första Adepternas Valv byggdes i London December 1891 och det andra byggdes sex år senare, 1897 i Edinburgh och en kort tid därefter byggdes ett tredje Valv i Paris. Under samma tid började också effekterna av Mathers diktatoriska ledarstil att lämna sina spår bland Adepterna i Isis-Urania Templet och spänningarna mellan Paris och London började bli allt tydligare.

Problemen börjar och intrigerna tätnar

Eftersom paret Mathers hade vigt hela sitt liv åt Ordens fortbestånd och då detta arbete upptog hela deras tid innebar det att de var tvungna att leva på donationer för sitt uppehälle. Annie Horniman, en av Englands rikaste kvinnor och en tidig Adept med mottot Fortiter et Recte, var deras huvudsponsor. Horniman ogillade dock Mathers fascination för den keltiska nationalismen (Mathers själv var av Keltiskt påbrå och en av hans motton var gaeliska för Kunglig är min släkt). Hon oroade sig också över en av Adepterna i London, Dr. Edward Berrige med mottot Resurgam, som hyllade en viss Thomas Lake Harris teorier om sexualitet, och anklagade honom för att förleda Ordens yngre medlemmar.

Horniman hade uppenbarligen problem med en undertryckt sexualitet (tillsammans med alla övriga kvinnor i den Brittiska medel- och överklassen som levde under den Victorianska puritanismens förtryck) och projicerade uppenbarligen ut detta över Berrige. Mathers tog honom till försvar och uppmanade Horniman att respektera sina bröders och systrars personliga preferenser och privatliv men detta kostade honom hans underhåll då hon helt drog in sina donationer 1896, vilket ledde till att deras relation bröts helt och blev öppet fientlig. Detta skapade oro i London-adepternas läger och Mathers svarade på sitt sedvanliga sätt med att förstärka sin auktoritet genom ett barskt manifest. I detta nu berömda manifest legitimerade han sin absoluta ledarposition och beskrev i detaljerade ordalag sin plågsamma kontakt med de Hemliga Ledarna för att skingra allt tvivel om sin position som den enda länken till den Tredje Orden. En kort tid därefter uteslöts Horniman ur Orden.

1897 avgick Westcott från samtliga av sina poster inom Orden men bibehöll sitt medlemskap efter det att det har uppdagats hos de Brittiska myndigheterna att han var involverad i ockultism. Det finns vissa spekulationer bland historikerna om att Mathers var orsaken bakom denna läcka där rädslan för konkurrens från sin rival Westcott, som var den ende av de ursprungliga ledarna som var kvar inom Orden, skulle ha motiverat denna handling. Detta antagande har dock aldrig kunnat bevisas även om det inte kan uteslutas att så var fallet. Det må ha varit hur som helst med den saken men faktum är att det bildades en klyfta mellan Mathers och Westcott som kulminerade i ett öppet bråk mellan dem 1898, då Mathers fruktade att Westcott ville ta över ledningen.

Problemen mellan Mathers och vissa av London-adepterna intensifierades och en splittring bland Londonadepterna började också att bli uppenbar. Bråket under denna tid tog sig tydligast uttryck mellan Mathers och en av Londonadepterna, en viss Fredrick Leigh Gardner med mottot De Profundis Ad Lucem. Gardner tog initiativet till en nådeansökan för Hornimans återupptagning i Orden samtidigt som han också finansierade Mathers publikation av sin översättning av The Book of the Sacred Magic of Abramelin the Mage, en grimoar som idag är mera älskad och rådfrågad än någon annan medeltida text i det moderna ockulta samhället. Liksom Horniman var Gardner en motståndare till Mathers politiska aktiviteter och såg på Hornimans förvisning som ett övergrepp från hans sida, samtidigt som problemen med Mathers översättning av Abramelin-boken fördröjde dess publicering. Dessutom anklagade Gardner Dr.Berrige för svartmagiska aktiviteter mot Annie Horniman! Till slut kände Mathers sig tvingad att suspendera Gardner från aktivt Ordensarbete 1899.

Aleister Crowley initierades i Isis-Urania Templet den 18:e November 1898 och tog mottot Perdurabo. Den talangfulle Crowley avancerade snabbt inom Första Ordens gradsystem och gick igenom Zelatorgraden till Practicus mellan December 1898 och Februari 1899, och initierades till Filosofus i Maj 1899. Under detta år träffade han också Mathers personligen och de fattade tycke för varandra på grund av sitt gemensamma keltiska ursprung. Londonadepterna delade dock inte Mathers förtjusning över den unge Crowley och kallade honom för moralisk fördärvad, vilket ledde till att man nekade honom att antagas i den Andra Orden. Crowley reste då till Paris och togs där emot med öppna armar av Mathers och initierades av honom personligen till 5=6 i januari 1900. Hans 5=6 grad erkändes dock aldrig av Isis-Uranias adepter vilket ökade klyftan mellan Paris och London ännu mera.

Den totala splittringen

Den berömda skådespelerskan Florence Farr, Isis-Urania Templets ledare med mottot Deo Duce Comite Ferro, hemställde en begäran till Mathers att Templet skulle stängas och att hon skulle få entledigas från sin post. Den trängde Mathers svarade henne med ett brev i Februari 1900 som slog Englands Adepter med häpnad, där han påstod att Westcott korrespondens med de kontinentala Adepterna var förfalskad. När Londonadepterna ställde Westcott mot väggen ville han varken bekräfta eller förneka anklagelserna, och detta ledde till en total schism mellan London och Mathers som avsattes från sin post som Ordens högsta Ledare den 23:e Mars, 1900.

Naturligtvis godkände Mathers inte Londonadepternas auktoritet att avsätta honom och skickade iväg Crowley till London för att stäva upproret. Crowley skulle enligt hans egen plan ta Adepternas Valv i besittning och därefter tvinga alla Adepter att personligt svära en ed om trohet till Mathers, och de som vägrade skulle med omedelbar verkan uteslutas ur Orden. Under sina förberedelser i London råkar han ut för en massa underliga ockulta fenomen som fick honom att allvarligt att tro att rebellerna praktiserade svart magi mot honom (vilket som det senare kommer att visa sig inte var en ovanlig anklagelse som han tog till mot sina fiender). Crowley lyckas för ett ögonblick att ta Valvet i besittning men rebellerna slängde efter ett tag ut honom ur lokalerna. Han lyckades aldrig att återta Valvet och hela uppdraget blev ett totalt fiasko som ledde till att han och hans allierade, tillsammans med Mathers och Dr. Berrige blev uteslutna ur Orden den 19:e April, 1900.

Enligt legenden utför Mathers vid den här tiden en Ceremoni för att förbanna de rebelliska Londonadepterna genom att döpa ärtor med motsvarande rebelliska Adepters magiska motton. Därefter åkallar han Beelzebub och Tyfon-Set medan han skakar ärtorna i ett såll och kallar dessa krafter att orsaka fördärv och splittring mellan Londonadepterna genom interna stridigheter dem emellan. Om detta är sant så är det troligtvis århundradets mest lyckade förbannelse som tyvärr verkar vara i kraft än i dag.

Det visade sig dock att det endast var Isis-Urania Templet (som också var det överlägset största) som bröt med Mathers. Horus Templet Nr. 5 i Bradford och Amen-Ra Templet Nr. 6 i Edinburgh fortsatte att vara lojala med Paris, så också de två Templen i U.S.A. Ett Adepternas valv i Storbrittanien (i Skottland) var alltså fortfarande under Mathers kontroll. Berrige öppnade 1900 ett konkurerande Isis Tempel i London som sedermera överlevde Isis-Urania, och även Westcott blev snart kopplat till detta rivaliserade Tempel. Horus Templet verkar ha lagts ner strax efter 1900, så också Amen-Ra Templet efter en offentlig skandal som blossade upp 1901 och som blottade Golden Dawn inför allmänhetens föraktfulla ögon.

Horos-skandalen

Ett par med namnet Horos arresterades i London och ställdes inför rätta för våldtäkt 1901. Som om det inte var tillräckligt tragiskt med detta så drogs även namnet Golden Dawn i smutsen då det visade sig att en av deras offer hade fått mottaga en Golden Dawn initiering till 0=0. Mathers hade något år tidigare haft Horos-paret som sina gäster som påstod sig tillhöra något av de Amerikanska Templen. De besatt kunskapen om vissa hemliga lösenord och andra hemligheter upp till 5=6 graden vilket gjorde att Mathers inte tvivlade över deras ställning. Dessutom titulerade sig Horos-kvinnan som Sapiens Dominabitur Astris och fick Mathers att för ett litet tag verkligen tro att hon var den äkta Anna Sprengel (till skillnad från Westcotts fake) då hon på Mathers imponerad starkt genom att återkalla detaljer av ett privat möte mellan honom och H.P. Blatvatsky, som bara de två hade kunnat känna till. Horos paret lyckades att lura till sig några ritual-papper, saker i Mathers ägo och böcker som de tog med sig och sedan försvann de spårlöst innan någon kunde hindra dem. Ingen, allra minst Mathers, hade kunnat ana vad som skulle ske något år senare i London!

Morgonstjärnan

Som Mathers önskade blev det inom kort ganska heta interna strider mellan de rebelliska Londonadepterna. Annie Horniman återupptogs bland rebellerna och började snart att bråka om skötseln av Orden och runt vissa Adepters magiska operationer. Striderna cirkulerade i synnerhet runt olika magiska subgrupper som bildades under de gyllene åren och som fortfarande levde kvar efter brytningen från Mathers. Den största och mest kontroversiella av dessa grupper var Florence Farrs The Sphere-group som nyttjade något oortodoxa metoder för astralprojektion. Horniman anförde att dessa grupper bidrog till splittringen av Orden och degenereringen av Ordens magiska system, men hon anade föga hur mycket hon själv genom sitt ständiga kritiserande söndrade Orden.

Dr. R.W. Felkin, en Adept med mottot Finem Respice, tog över ledningen av det rebelliska Golden Dawn i London vid tiden för Horos-skandalen, efter att han hade påstått sig stå i kontakt med the Secret Chiefs som han kallade för the Sun Masters. De interna striderna fortsatte dock och med tiden splittrades även Londonadepterna 1903 i två grupper, ledda av Dr. Felkin och A.E. Waite. Waite, som bar mottot Sacramentum Regis, hade redan när han började i Orden starkt föraktat dess magiska system och ansett den vara degenererande för själen. Därför ville han göra sig av med all magi, skriva om initierings-ceremonierna (för att höja kvaliteten på det engelska språket!) och inrikta sig på en Kristen mysticism.

Efter denna splittring tog Waite över ledningen för Isis-Urania Templet som han dock stängde 1914. Waites falang kallade sig i god frimurarstil (då han var en hängiven Frimurare) för Independent and Rectified Rite (Den Oberoende och Tillrättade Riten) eller för The Holy Order of the Golden Dawn. Han upprätthöll dock hela tiden goda relationer med Felkins falang.

Efter brytningen med Waite döpte Dr. Felkins falang om sig till Stella Matutina (Morgonstjärnan) då det befläckade namnet Hermetic Order of the Golden Dawn sedan pressens bevakning av Horos-skandalen hade blivit för inadekvat att bära. Stella Matutina upprättade i samband med detta ett nytt Modertempel, kallat Amoun Templet, som hyste de flesta medlemmarna från det ursprungliga Isis-Urania Templet.

Dr. Felkin sökte mellan åren 1901-1916 i Tyskland att upprätta en fysisk kontakt med Tredje Orden då han aldrig nöjde sig med sina inre astrala kontakter. I många fall lät han sig ledas av en mystisk diskarnerad (icke fysisk) Arabisk Lärare kallad Ara Ben Shemesh, som han etablerade kontakt med 1908. 1910 och under många följande år trodde den stackars förvirrade och vilseledde Felkin att Rudolf Steiner (grundaren av Antroposofin) var en Secret Chief! Felkin var länge övertygad om att Steiner representerade den sanna Tyska Rosicrucianismen, och han och hans fru lät sig initieras av Steiner till 6=5 och 7=4, hur nu Steiner kunde tänkas ha fått auktoritet för detta! Dr. Felkin gick så långt i sin villfarelse och tro på Steiner att denne nästan för ett tag höll på att ta över Stella Matutina i England.

1912 etablerade Dr. Felkin ett nytt Tempel i Nya Zeeland på order av sin Arabiske Lärare som också gav honom Templets namn och dess siffra, Smaragdum Thalasses Nr. 49 (Havets Smaragd). Till en början styrde Felkins dotter Templet i sin faders frånvaro. Innan Dr. Felkin och hans fru flyttade till Nya Zeeland för gott 1916 hann Felkins öppna tre nya Tempel som knöts till Amoun Templet. Hermes Templet Nr. 28 öppnades i Bristol och överlevde så länge som till 1972, men var då sedan länge helt präglat av Antroposofin. The Secret College var namnet på ett andra nyöppnat Tempel som enbart var öppet för medlemmar i S.R.I.A. och stängdes bara några år senare, närmare bestämt 1920. Det tredje nyöppnade Templet döptes till Merlin Templet, innehållande medlemmar från Waites då döda falang och från Antroposofin, men det är oklart om detta Tempel någonsin etablerades.

I Nya Zeeland inväntade familjen Felkins med sina trogna anhängare sin mästare Ara Ben Shemeshes fysiska uppenbarelse. Smaragdum Thalasses Templet, också känt under namnet Whare Ra, stängdes i någorlunda intakt form så sent som 1978 men det är oklart om mästaren någonsin uppenbarades för de trogna.

Alfa och Omega

Mathers och Crowley gick under stridigheter sina separata vägar 1904 (samma år som Crowley mottog Lagens Bok i Kairo från entiteten Aiwass), efter att Crowley indignerat hade tappat förtroende för sin lärare då att han förgäves ska ha försökt omvända Mathers till Buddismen. Efter denna brytning trodde sig Crowley (igen) vara under ockult attack, den här gången från sin forne lärare Mathers, och frammanade Beelzebub för att konsekrera talismaner för självförsvar mot Mathers påstådda attacker. Dessutom anklagade han Mathers för att vara besatt av Abramelin-demoner och dessutom stå under Horos-parets kontroll!

Några år senare (1907) öppnade Crowley sin egen Orden A.A. (Astron Argon, som baserades på Golden Dawn-systemet) tillsammans med George Cecil Jones, en gammal vapendragare från Golden Dawn-tiden med mottot Volo Noscere, och proklamerade sin nya religion, Thelema. Några år senare, när Crowley började att publicera Golden Dawns initierings-ceremonier i A.A.:s periodiska organ The Equinox, mötte han Mathers igen i rätten efter en stämningsansökan från sin forne lärare.

Mathers falang frodades under hans fortsatta levnad lugnt och stilla utan några interna strider. De behöll namnet Hermetic Order of the Golden Dawn tills början på 1910-talet då de bytte till Rosicrucian Order of Alfa et Omega. I samma veva bytte Dr. Berriges rivaliserande Isis Tempel också sitt namn till Alfa et Omega Nr. 1 och det Mathers-lojala Amen-Ra Templet (Alpha et Omega Nr. 2) öppnade sina tempelportar igen 1913. I U.S.A. fortsatte de redan etablerade Templen att frodas och de fick sällskap av ytterligare två Tempel som öppnades i Philadelphia 1919 och Los Angeles 1920 med namnen Ptah (Alfa et Omega Nr. 10) respektive Atoum (Alfa et Omega Nr. 20), samtidigt som ett nytt Londontempel öppnades av Moina Mathers, Alfa et Omega Nr. 3. Mathers fick dock inte uppleva denna plötsliga expansion då han insjuknade i den spanska sjukan och dog 1918. Han överlämnade ansvaret till sin fru Moina som tog över ledningen efter sin döde man och därefter ledde Orden tillsammans med J.W. Brodie-Innes, en tidig Adept med mottot Sub Spe och Ledare över Amen-Ra Templet.

Innan MacGregor Mathers dog så hann han dock att deltaga i ett gemensamt möte tillsammans med Waite och Felkin, där de tre ledarna för Golden Dawn-falangerna Stella Matutina, Holy Order of the Golden Dawn och Alfa et Omega skrev under ett viktigt dokument. I detta dokument erkände de tre Ledarna respektive falangers existens och detta är ett viktigt faktum då det innebär att alla dessa tre strömningar, som fortfarande existerar idag, är lika legitima bärare av Golden Dawn-traditionen. Schismen var formellt över och de tre syster-traditionerna existerade, om inte i ett utvecklat gemensamt samarbete tillsammans så i alla fall i en anda av ömsesidig respekt för varandra.

Nu ensam utan sin mans ledning degenererades Alfa et Omega Orden ganska snabbt av Moinas misskötsel. Hon gav t.ex. en viss Amerikansk Tempelledare tillåtelse att ge ut en korrespondenskurs med en avslutande initiering per korrespondens för en avgift på 10$. Antalet Tempel i U.S.A. ökade markant alltså medan antalet genuina Adepter bara blev färre. Många initierade i U.S.A. röstade till slut med fötterna och vissa av dem öppnade oberoende Tempel med Golden Dawn-systemet intakt i mer eller mindre grad. Ett exempel på detta är Paul Foster Case, eller Frater Perseverantia, som 1921 ledde Thoth-Hermes Templet Nr. 9. Tillsammans med övriga ledarskiktet i Templet lämnade han Orden för att istället öppna The School of Ageless Wisdom, som sedermera etablerades i Los Angeles som Builders of the Adytum (B.O.T.A.).

En annan berömd personlighet inom den ockulta världen, Dion Fortune (alias Violet Firth), vars pseudonym var taget från hennes motto Deo Non Fortuna, initierades i Alfa et Omega Engelska del 1919. Inledningsvis blev Dion Fortune Moinas gunstling då hon visade en stor talang och hängivenhet åt det Stora Verket. Fortune gav Moina förslaget att man borde skapa en förgård till Orden, en offentlig kanal som kunde värva nytt blod. Moina godkände idén och The Fraternity of the Inner Light föddes. Fortune började dock nå kontakt med astrala mästare på egen hand och The Fraternity of the Inner Light blev snart ett rivaliserande hot mot Moina Mathers intressen. Efter en bitande etisk kritik av den ockulta rörelsen i en artikelserie publicerad i Occult Review (sedermera publicerad som Sane Occultism), där Moina Mathers kände sig högst träffad, blev hon utesluten ur Orden. Dion Fortune beskrev sedan i sin bok Psychic Self-Defense hur hon blev attackerad av Moina Mathers ockult, och hon anklagar Moina vidare i boken för att också ha mördat en annan medlem i Alfa et Omega genom magi. Denna sista anklagelse är konstig, kan man tycka, eftersom Moina under tiden för detta påstådda ockulta mord hade varit död sedan något år tillbaka.

Israel Regardie, den Gyllene Gryningens död och återuppståndelse

Israel Regardie (1907-1985), som redan var initierad i A.A. och under en kort men intensiv period var Crowleys personliga sekreterare och lärjunge, publicerade 1932 A Garden of Pomengranates och The Tree of Life, vilket skapade oro i Golden Dawn-lägret då de avslöjade hemligheter endast öppna för initierade. Ledarna i Alfa et Omega (som hade tagit över ledningen efter Moina Mathers död) var direkt negativa och skickade Regardie skarpa reprimander. Dion Fortune, ledare för The Fraternity of the Inner Light hyllade Regardie öppet i den ockulta pressen, vilket föranledde Alfa et Omegas ledare att offentligt fördöma Regardies handling. Ledarna i det då enda återstående Stella Matutina Templet Hermes i Bristol var ambivalenta men bestämde sig till slut 1934 att skicka en brev till Regardie där de inbjöd honom att initieras i Hermes Templet!

Regardie tog som magiskt motto Ad Majorem Adonai Gloriam och avancerade upp för graderna i en rasande fart. Han initierades till Neofyt i Januari 1934 och tog sin 5=6 grad ett år senare i Januari 1935. Han fann dock till sin bestörtning Templet i ett bedrövligt skick och ansåg att dess Ledare var okunniga om de kunskaper som de satt att representera. Desillusionerad av sina erfarenheter beslutade han sig några år senare för att publicera Golden Dawn-materialet i fyra volymer, mellan åren 1937-40. Han gjorde detta med det ädla syftet att säkra Golden Dawn-systemets läror till eftervärlden som annars med säkerhet hade fallit i glömska med de resterande Golden Dawn-templens garanterade undergång. Under dessa år slutade Templen i Stella Matutina och Alfa et Omega att initiera fler Neofyter och avvecklade allt aktivt arbete. Publiceringen ledde också till Regardies smärtfyllda definitiva brytning med Crowley i början av 40-talet, som varade till Crowleys död 1947. Denna smärtfyllda uppoffring av Regardie gav alltså Golden Dawn Templen den definitiva nådastöten, men med två viktiga undantag:

För det första. Tre Initierade från Hermes Templet i Bristol, som ogillade dess Antroposofiska ton, hoppade av på 20-talet och bildade ett nytt Tempel 1939 tillsammans med två Alfa et Omega medlemmar för att bevara Golden Dawn-traditionen intakt. Även om de sympatiserade med Regardies syften till publiceringen av materialet ansåg de att han hade handlat fel och att publiceringen inte var det enda eller ens rätta sättet varmed Golden Dawn-traditionen kunde bevaras. De öppnade istället ett Hermanubis Tempel i Bristol 1939 som var mycket selektivt i valet av kandidater, och 1949 hade de fortfarande endast 14 medlemmar. I sitt arbete fördjupade de sig i Alkemi och experimenterade bl.a. med en alkemisk operation vars konturer beskrivs i R.R. et A.C. ursprungliga dokumentsamling. 1959 öppnade de ett Dottertempel i London, kallat Isis-Urania, och båda dessa Tempel existerade i alla fall så sent som 1970.

För det andra. Smaragdum Thalasses eller Whare-Ra Templet i Nya Zeeland fortsatte att existera i en isolerad tillvaro både under och efter Stella Matutinas förfall. Därigenom bevarades Golden Dawn-traditionen tämligen intakt, men då de också experimenterade på egen hand tog de traditionen i en viss riktning som fick en något unik utformning. De bannlyste Israel Regardie för att han hade publicerat deras material, förbjöd sina initierade att läsa The Golden Dawn och gick så långt att de t.o.m. för sina egna förnekade att han ens hade bivit initierad som Adept. De lär dock ha varit duktiga på det rituella arbetet men var sämre på det teoretiska området och behärskade inte det Henokianska systemet så som man kunde förvänta sig av dem. Templet stängdes helt plötsligt 1978 till de initierades bestörtning och större delen av dess dokument brändes upp i processen.

Israel Regardie fick betala ett högt pris för sin publikation av Golden Dawn-systemet då han inte bara rejekterades av sin tidiga mentor Crowley utan frystes ut ifrån vissa delar av det ockulta etablissemanget. En av två stora och viktiga undantag var Paul Foster Case, som hade haft en hel del korrespondens med Regardie under 30-talet och utvecklat en varm och varaktig vänskap dem emellan, som med viss tvekan godkände Regardies handling. Det andra undantaget var Dion Fortune som öppet hyllade hans handling och tog honom till sig under sitt personliga beskydd efter hans brytning med Crowley, vars psykologiska efterverkningar öppnade upp en hel del sår som varade i många år. Utfattig och desillusionerad fick Regardie under denna svåra tid bo hos henne nära Glastonbury i sydvästra England. Det var hos Fortune som Regardie för första gången bekantade sig med Freuds och Jungs idéer, då hon var en av de bidragande individerna som förde in psykoanalysens idéer till England.

Under många år hade Regardie slutat att praktisera Ceremoniell Magi på grund av de svåra sår som hade rivits upp i början av 40-talet, med undantag för sin favoritritual den Mellersta Pelarens Ritual. Han utbildade sig i Wilhelm Reichs speciella form av psykoterapi och blev sedermera en praktiserade chiropraktor. Under 60-talet förlikade han sig med magin igen och med sin döde mentor Crowley, började att skriva förord till Crowleys nypublicerade utgåvor och började själv att författa egna böcker igen.

Under 60-talets flower-power period och långt in på 70-talet, med New Age rörelsens födelse, hade magin och Golden Dawn-traditionen börjat bli populär igen och både Crowleys böcker och The Golden Dawn började att ges ut på nytt, eftersom de gamla upplagorna sedan länge hade varit slutsålda och samlat på sig ett högt samlarvärde. Världen såg födelsen av en ny ockult renässans och Golden Dawn-tempel började att dyka upp lite var stans i västerlandet. Dessa Tempel hade naturligtvis ingen formell auktorisation utan inspirerades av Regardies och Crowleys böcker men kompenserade i vissa fall sin brist på erfarenhet med sin brinnande entusiasm. Ett sådant exempel var det Engelska The Order of the Cubic Stone som praktiserade en syntes av Crowleys och Golden Dawns magiska system under andra hälften av 60-talet. Regardie var en stor inspiratör i denna ockulta förnyelse och började att korrespondera med många ockulta studenter som såg honom som den främste av sin samtids magiker.

I U.S.A. var den ockulta renässansen tämligen markant och Golden Dawn-tempel började att dyka upp överallt över den Amerikanska kontinenten. Under 70-talet träffade den unga Chris Monnastre den nu ålderstigne Regardie som mot slutet av 70-talet tog henne till sig som sin personliga lärjunge. Tillsammans återuppväckte de magiskt Hermetic Order of the Golden Dawn i början av 80-talet. Samtidigt på andra sidan kontinenten, ovetande om vad som tilldrog sig på Östkusten, började ett par som tillsammans hade drivit ett Golden Dawn-tempel i Georgia sedan 1977, kallat Isis-Urania Nr. 18, bygga ett Adepternas Valv i början på 80-talet som sedermera 1982 konsekrerades av Israel Regardie. I detta Valv initierade han samma år två kandidater, en man och en kvinna, till 5=6 graden Adeptus Minor. Därigenom återuppväcktes den viktiga Golden Dawn-strömmen i Nord-Amerika och Hermetic Order of the Golden Dawn var pånyttfödd. Chris Monnastre och en annan kvinna, Laura Jennings, började 1982 att under Israel Regardies överinseende driva ett Tempel i Los Angeles med det passande namnet Osiris Khenti Amenti (Osiris underjordens konung), då Osiris i den Egyptiska mytologin är dödens och återuppståndelsens främste symbol.

Samma år, 1982, öppnades Thoth-Hermes Templet i Nya Zeeland av Patrick J. och Chris Zalewski, auktoriserat av en viss mystisk Jack Taylor, f.d. Hierofant i det gamla Whare-Ra Templet. Thoth-Hermes Templet bevarar och är troget den tradition som utvecklades av Whare-Ra Templet i Nya Zeeland. Under samma period blir Regardie och en av hans Tempelledare inbjuden till Nya Zeeland av paret Zalewski för att återknyta de olika strömningarna och kontinenterna med varandra, och de båda gästerna initieras till 6=5 graden Adeptus Major av Adepterna i Nya Zealand. Regardie är nu efter alla dessa år förlåten av Nya Zeeland-traditionen. Regardie beskriver senare sin upplevelse som att han äntligen under sitt långa liv har fått gå igenom en riktig initiering.

Han dör några år senare, 1985, efter att ha varit Golden Dawn-traditionens främste förvaltare och uppväckare i en ålder av 78 år. Arvet som han lämnar efter sig är ovärderligt och utan honom skulle aldrig så många individer i Nord-Amerika och i Europa ens ha upptäckt denna ärevördiga tradition och ännu mindre ha praktiserat den. Det går inte att bedöma graden av den inspiration som han har spritt runt om bland det ockulta samhället i västerlandet och hur många magiska grupper som har etablerats på grund av hans skrifter, men säkert är det faktum att han var en av 1900-talets främste Adepter.

Efter Regardies död faller Orden till en början sönder i olika fraktioner som driver sina egna oberoende Tempel över hela den Nord-Amerikanska kontinenten. The Israel Regardie Foundation, lett av Christopher Hyatt, upprättas i samband med Regardies död med målet att förvalta hans magiska arv. De hinner att publicera bl.a. Regardies sista bok, The Complete Golden Dawn System of Magic och förvaltar en korrespondenskurs skrivet av Pat Zalewski, men splittras i denna nya söndringsprocess ganska snart efter hans död. Jaura Jennings, en av de tidiga Tempelledarna, lämnar tidigt samarbetet med Hyatt och bildar mot slutet av 80-talet ett Tempel i Washington kallat Ra-Horakhty, auktoriserat av Thoth-Hermes Templet i Nya Zeeland.

De två Adepterna som initierades av Regardie beslutar sig mot slutet av 80-talet att börja samarbeta igen och bildar då en sammansatt organisation kallat Hermetic Order of the Golden Dawn med Tempel över hela kontinenten. Denna smekmånad avbryts dock i början av 90-talet och två stora falanger mynnar ut från denna gemensamma kropp, båda två med det traditionella namnet bevarat, den ena baserad i Florida och den andra i Los Angeles. 1995 ansöker en av Florida-organisationens Ledare om en U.S. Federal Trademark för namnet Hermetic Order of the Golden Dawn med det uttryckliga syftet att bevara traditionen för alla medlemmar i giltiga Golden Dawn-grupper. Detta inleder en bitter strid mellan olika fraktioner om vem som är den sanna bäraren av Golden Dawn-traditionen.

En annan aktör dyker upp på scenen, en katt bland hermelinerna kan man tycka, med namnet Hermetic Order of the Eternal Golden Dawn. Senare byter denna grupp namnet till Hermetic Order of the Golden Dawn International och inleder en aggressiv kampanj mot Golden Dawn-templen i Regardie-traditionen och för en aktiv maknadsföringskampanj på Internet. Denna grupp har en starkt kommersiell prägel och sysslar med en verksamhet kallat Astrala Initiationer som är högt ifrågasatt av de legitima Templen. Denna grupp påstår sig mellan raderna vara en legitim bärare av Alfa et Omega Traditionen, men detta påstående har aldrig kunnat bevisas och ifrågasätts av alla, inte minst den genuina Alfa et Omega Orden själv.

Trademark-historien stillar sig till slut efter ett par års heta strider och förhandlingar. Rättigheterna till namnet ägs idag dels av organisationen i Florida och dels av den i Los Angeles. Denna sistnämnda organisation i Los Angeles förvaltar idag Tempel över hela Nord-Amerika och Europa, och har också en avdelning i Sverige. De erbjuder invigning för alla lämpliga kandidater oberoende av ras, religion, kön, politisk hemvist, sexuell läggning eller medlemskap i någon annan Orden. Deras adress i Sverige är:

Hermetic Order of the Golden Dawn, Box 678, 114 79 Stockholm. E-mail: Invigning@Golden-Dawn.Com.

Denna organisation har dessutom tagit initiativet till en konfederation av oberoende Tempel inom Golden Dawn-traditionen, och i ett manifest skriver de:

The United Confederation of Independent and Autonomous Temples, officially known as the Confederatio Fraternitatis Rosae Crucis (C. F. R. C.), consists of Temples from around the world, descending with initiatic and/or chartered lineage and affiliation from the Hermetic Order of the Golden Dawn. Within the Confederation have been reunited initiatic and/or chartered lineages deriving from the Hermetic Order of the Golden Dawn, the Ordo Rosae Rubeae et Aureae Crucis (R. R. et A. C.), the Stella Matutina, the Ordo Rosae Crucis, Alpha et Omega (Rosicrucian Order of Alpha et Omega), the Holy Order of the Golden Dawn (deriving from A. E. Waite) and the Order of the Sacred Word. As the pieces of the body of Osiris once were reunited by Isis, so the various initiatic strands of the fraternity and its egregore are being reunited as well.

Låt oss nu hoppas att det är en sådan anda av universellt broderskap som kommer att ledsaga Golden Dawn-traditionen in i nästa årtusende.


normal

Referenser

Hermetic Order of the Golden Dawn® is the registered trademark of the Hermetic Order of the Golden Dawn. R. R. et A. C.® is the registered trademark of the Ordo Rosae Rubeae et Aureae Crucis. Ordo Rosae Crucis, Alpha et Omega® is the registered trademark of the Ahathöor Mother Temple of the Rosicrucian Order of Alpha et Omega® located in Paris, France. Confederatio Fraternitatis Rosae Crucis is the trademark of the United Confederation of Independent and Autonomous Temples.